Opstarten procedure projectomgevingsvergunning transformatie Roerstraat 1 van schoolgebouw naar woning

Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de transformatie van het schoolgebouw Roerstraat 1 naar woning. Het college heeft ingestemd met het opstarten van een planologische procedure. Dit is nodig omdat dit bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan Vreeswijk Noord. Het college werkt mee aan dit plan, omdat het bouwplan past in het te behouden woongebied en tevens bijdraagt aan de differentiatie van het aanbod van woningen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage voor zienswijzen. Beslispunten:

1. Besluiten om bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan met de aanvrager.
2. Gelet op het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo medewerking verlenen aan de transformatie van het schoolgebouw Roerstraat 1 naar woning.
3. Besluiten om geen exploitatieplan conform artikel 6.12 Wro vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd met de anterieure overeenkomst.
4. Instemmen met bijgevoegde ontwerpwerpvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, welke 6 weken ter inzage wordt gelegd in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren