Ontwikkelingen Geynwijs om dienstverlening te verbeteren

Bij de oprichting van stichting Geynwijs is afgesproken om voor 1 januari 2018 een evaluatie uit te voeren naar het werken met sociale wijkteams binnen een onafhankelijke stichting. De afgelopen maanden heeft de gemeente deze evaluatie naar de dienstverlening op het gebied van jeugd en Wmo uitgevoerd. Uit de bevindingen is gebleken dat veel goed gaat, maar dat er tegelijkertijd ook nog veel verbeteringen noodzakelijk zijn.

Aandacht voor verbeteringen
De gemeente hecht veel waarde aan een goede dienstverlening, zeker wat betreft de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Voor onze inwoners is zo snel mogelijk, de beste zorg, het allerbelangrijkst. Uit de 1-meting komt naar voren dat er sprake is van een lichte vooruitgang in het oordeel over de dienstverlening van Geynwijs. Echter uit de 1-meting komt ook naar voren dat we nog niet bereikt hebben wat we willen bereiken. Dit betekent dat we onze ambitie niet hebben gerealiseerd. Daarom zijn we opnieuw gaan kijken of er een betere aanpak is om de toegankelijkheid van de zorg op het gewenste niveau te krijgen.

Een complexe opdracht
Het beoogde doel van Geynwijs is om in gesprek met de inwoner te gaan, de inwoner bij zijn hulpvraag te ondersteunen, en zo nodig met de inwoner een ondersteuningsplan op te stellen. Daarbij is het ook belangrijk om tijdens de gesprekken samen met inwoners te kijken naar wat iemand zelf al kan. Na 2,5 jaar moeten we constateren dat deze opdracht veel complexer was dan we bij de start hebben gedacht. Complex in de opdracht, de samenwerking, de aansturing en de omgeving.

Andere belangrijkste bevindingen uit de evaluatie zijn:

  • Doordat het werkveld van Geynwijs nog zo in ontwikkeling is, is het voor de gemeente moeilijk om haar rol als opdrachtgever goed in te vullen. Ook constateren wij dat er in het veld verschillende verwachtingen en interpretaties bestaan over de opdracht, zoals deze is verstrekt. Dit maakt het voor Geynwijs moeilijk om te bepalen aan welke opdracht zij moet voldoen.
  • Door de hoge werkdruk ontstaan er nog altijd te lange wachttijden en is er onvoldoende tijd voor de medewerkers om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied.
  • In de werkprocessen van Geynwijs wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en meervoudige vragen, waardoor eenvoudige of dringende vragen voor hulp of ondersteuning onnodig veel tijd vragen.
  • De omgeving waarin Geynwijs werkt is zeer complex; dit heeft vooral te maken met de veelheid van partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van zorg en welzijn. Al deze partijen moeten met elkaar samenwerken, het liefst volgens dezelfde werkwijzen en doelstellingen. Dit is een ontwikkeling die meer tijd nodig heeft dan we hadden verwacht.
  • Er is een groot verloop onder de sociaal professionals. Voor onze inwoners heeft dit gevolgen in de contacten die ze hebben en soms ook voor de snelheid waar hun vraag mee behandeld wordt. Voor het krijgen van een effectieve samenwerking met andere partners heeft dit ook niet geholpen.
  • Door deze dienstverlening in een stichting te organiseren dachten we de inwoners op de beste manier zorg te kunnen bieden. Maar we hebben de sturing en samenwerking onnodig complex gemaakt. De gemeente heeft namelijk zelf ook nog een aantal taken die een directe relatie hebben met de taken van Geynwijs. En de gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het maken van het beleid en de kwaliteit van de uitvoering. Ten behoeve van de slagkracht is het noodzakelijk om de sturing minder complex te maken.

Waar gaan we mee aan de slag?
Begin oktober hebben we de medewerkers van Geynwijs en de medewerkers van de gemeenten geïnformeerd over de bevindingen van de evaluatie. De komende weken worden de verschillende adviezen om tot verbeteringen te komen, besproken met de raad en verder uitgewerkt. Intussen wordt gewerkt aan verbeteringen die we nu al kunnen oppakken. Dit doen we samen met de sociaal professionals van Geynwijs en de gemeente.

Wat heeft het college besloten
Naast het besluit om op inhoud een aantal veranderingen door te voeren heeft het college het principe besluit genomen om de werkzaamheden van Geynwijs onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. In december wordt de raad een definitief voorstel voorgelegd ter besluitvorming.

Wat betekent dit voor onze inwoners?
Voor onze inwoners verandert er in eerste instantie niets in hun aanspreekpunt en in de wijze waarop zij contact kunnen opnemen met Geynwijs. We streven ernaar dat de inwoners de kwaliteitsverbetering zo snel mogelijk ervaren. We willen dit stapsgewijs doen, zodat de eerste resultaten aan het einde van het jaar merkbaar zijn voor inwoners met (nieuwe) hulpvragen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren