Ontwerpbesluit warmtebuffer bij Zuilenstein

De gemeente heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor de mogelijke plaatsing van een warmtebuffer door Eneco bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Op deze locatie staat het WarmteOverdrachtStation (WOS) Zuilenstein van Eneco. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 10 februari t/m 23 maart. Gedurende deze periode kunt u ook reageren op het ontwerpbesluit.

Eneco heeft op 17 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk bij het warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. De buffer is cilindervormig en heeft een hoogte en diameter van ca. 18 meter. De buffer speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet. Op korte termijn wordt het gasverbruik bij de piekvraag verlaagd. Op langere termijn is de buffer randvoorwaardelijk voor het opwekken van warmte met duurzame bronnen.

‘De buffer is cilindervormig en heeft een hoogte en diameter van ca. 18 meter’

De warmtebuffer draagt bij aan het halen van de energiedoelen van de gemeente volgens de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 (gas besparen en minder CO2-uitstoot). Aan de vergunningsaanvraag is een uitvoerig voortraject voorafgegaan met onder meer participatiebijeenkomsten en uiteindelijk een raadsbesluit op 4 maart 2021. De raad nam een principebesluit om medewerking te verlenen aan de realisatie van de warmtebuffer. Wel stelde de raad de voorwaarde dat de warmtebuffer zo groen en gunstig mogelijk moet worden ingepast, in samenspraak met inwoners die zicht hebben op het bouwwerk. Op basis van de aanvraag en alle daarbij behorende stukken heeft het college van B&W een ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning vastgesteld dat zes weken ter inzage ligt als onderdeel van de voorbereidingsprocedure.

Inzien of reageren?
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt dit ontwerpbesluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein. Hier vindt u ook meer informatie over hoe u kunt reageren. Zo ́n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Na de terinzagelegging en weging van de reacties neemt het college van B&W een defnitief besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk