Nota Wonen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein heeft ingestemd met de nota wonen 2001 – 2005. In de nota is aangegeven waar de komende jaren het accent moet liggen in de nieuwbouw en bij herstructureringslocaties. Hierbij gaat het met name om meer differentiatie in woningtypen en woonmilieus. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de positie van lage inkomensgroepen, starters en ouderen. Tevens wordt voorgesteld het Nieuwegeins woonlastenfonds in een periode van 2 jaar (tot eind 2003) af te bouwen.

De nota wordt in maart 2001 om advies voorgelegd aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting. In april wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk