Nieuwjaarstoespraak burgemeester Frans Backhuijs

Zoals ieder jaar brengen wij de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Nieuwegein integraal over aan onze lezers. Voor hen die niet aanwezig konden zijn op de receptie van afgelopen maandag 9 januari jl. in Theater De Kom. Het thema is: ‘Meedoen.’

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Backhuijs, 9 januari 2017

Beste dames en heren, jongens en meisjes,

Fijn dat u weer met zo velen naar dit inmiddels traditionele Nieuwjaarsfeest in Theater De Kom bent gekomen. Ook dit jaar wordt dit feest weer georganiseerd door de Bibliotheek, Movactor, Merwestein, De Kom en de gemeente Nieuwegein. Namens deze organisaties heet ik van harte welkom.

Wij mogen trots zijn op alle Nieuwegeiners, die op vele manieren mee doen om van onze stad een stad te maken waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dat doen ze als actieve vrijwilliger, als betaalde kracht in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, of in het bedrijfsleven, als ondernemer of gewoon als buurtbewoner. Samen maken we van Nieuwegein een geweldige stad!

Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd is onze stad. Het is te veel om allemaal op te noemen, maar ik noem er toch een paar. Midden in de zomer konden we genieten van het evenement Vreeswijk Vol Vaart dat tienduizenden mensen naar Nieuwegein trok, georganiseerd door vele vrijwilligers. De opvang van statushouders in Zuilenstein is succesvol verlopen, mede door de inzet van veel vrijwilligers die mensen geholpen hebben om hier hun eigen piek te vinden. Inmiddels wordt gewerkt aan de opvolging van deze opvang aan de Luifelstede. Veel nieuwe woningen zijn gerealiseerd – voor een belangrijk deel in leegstaande kantoren – en zijn in aanbouw. De bouw van de 3de sluiskolk bij de Beatrixsluis is gestart, misschien wei het grootste bouwwerk ooit in Nieuwegein. Op spectaculaire wijze zullen daarvoor binnenkort enkele kazematten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verplaatst worden, zodat deze linie over een paar jaar op de Werelderfgoedlijst komt te staan. En dat allemaal in onze prachtige stad Nieuwegein.

Op bedrijvenpark Het Klooster worden bedrijfsgebouwen gerealiseerd die voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. Nieuwe ondernemers vestigen zich in onze stad en bestaande doen het over het algemeen goed. We merken dat het beter gaat met de economie, maar toch zijn er nog te veel mensen die daar te weinig van merken en nog onvoldoende mee kunnen doen in de samenleving. Voor hen moeten we ons blijvend inspannen. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen is Geynwijs opgericht. Bij Geynwijs ging in 2016 niet alles goed genoeg, er is een extra inspanning verricht – en dat gaat nog door – zodat het in 2017 goed gaat. Dat is in ons aller belang, maar in het bijzonder voor die Nieuwegeiners die ondersteuning nodig hebben. We moeten met zijn allen oog blijven hebben voor al onze mede-inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend gemakkelijk af gaat. De wereld om ons heen laat ook ons als Nieuwegeiners niet onberoerd. Er ontstaat steeds meer weerstand tegen de globalisering, terwijl tegelijkertijd steeds meer mensen verder zijn.

Ook willen we steeds meer producten vanuit de hele wereld kopen. Door de digitale communicatie via het internet weten we steeds sneller en meer wat er in de wereld gebeurt; deze globalisering draaien we niet meer terug. De vorming van één Europa was lange tijd het ideaal van Europeanen om oorlog te voorkomen, nu wordt het door steeds meer mensen gezien als een bedreiging. Mensen voelen zich onzeker en zijn bezorgd over wat komen gaat, de een wat meer dan de andere Politieke ontwikkelingen zoals in Polen, Turkije, de Filippijnen, Rusland en de Verenigde Staten maken mensen bezorgd, omdat het er op lijkt erop dat de rechtstaat er steeds minder toe doet. Aanslagen in Europa en elders in de wereld hebben ons afgelopen jaar angst bezorgd en verdriet gebracht. Het is precies wat terroristen willen: angst zaaien en daardoor langzaam een samenleving ontwrichten. Een bekende gezegde is: angst is een slechte raadgever. Laten we dat goed beseffen in de zoektocht naar oplossingen. Makkelijke oplossingen zullen er niet zijn. Laten we in elk geval blijven open staan voor de mening van andere mensen, ook al vormen zij niet een meerderheid in ons land of in onze buurt. Een goede oplossing ontstaat alleen als er goed geluisterd wordt. Ontwikkelingen terugdraaien is ook geen oplossing, ook al willen sommige politici ons dat wei doen geloven. Ik geloof niet dat protectionisme en het sluiten van grenzen de wereld op lange termijn beter zal maken. Zeker als Nederland (en dus ook Nieuwegein) hebben we veel van onze welvaart te danken aan de open grenzen zonder protectionisme. Maar wat dan wei?

Wij mensen willen graag een vooruitzicht hebben waar we in kunnen geloven en dat we vertrouwen. Dat perspectief zal niet door leiders  aangereikt worden, wat vroeger wei zo was. Dat toekomstbeeld zullen we samen moeten maken. Dat begint misschien wei in je eigen straat, je eigen wijk en je eigen stad. En samen betekent dat ook iedereen mee moet kunnen doen. De democratie is meer dan op 15 maart je stem uitbrengen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als ik dit zo zeg dan denk ik dat we in Nieuwegein op de goede weg zijn. Op allerlei manieren doen Nieuwegeinse inwoners intensief mee.

Ik noem een paar voorbeelden: het opstellen van de Toekomstvisie en het Integraal Veiligheidsplan, bij het ontwikkelen van de programma’s Beter Buurten en Eigenwijks, bij de ontwikkeling van nieuwe schoollocaties. Ondernemers en inwoners denken gezamenlijk mee bij het maken van de Winkelvisie en Economische Visie. Inwoners laten af en toe zelfs weten dat al dat meedenken hen soms allemaal te veel wordt. Dat komt denk ik omdat we vinden dat betrokkenheid alleen lukt als we daar speciale bijeenkomsten voor organiseren. Dat kan ook anders, maar niet altijd.

Georganiseerde bijeenkomsten kunnen daarvoor goed werken maar het kan ook anders, door vaker met elkaar gewoon in gesprek gaan. En dan bedoel ik echt in gesprek gaan, zodat mensen weten dat ze gehoord worden. De wethouders en ik willen dat gesprek in elk geval graag vaker met u voeren. Dat kan individueel, of een kleinere of grotere groep, gewoon met een kopje koffie of thee, bij u thuis, op het werk, op het sportveld, in het buurtplein of waar dan ook. U mag ons, de wethouders en mij, na afloop gerust hier even over aanspreken om een afspraak te maken. Wij zullen het gehele jaar steeds de oproep blijven herhalen om ons uit te nodigen voor zulke gesprekken. Ik ben er van overtuigd dat wij als inwoners en gemeentebestuur elkaar beter leren kennen en begrijpen als we dit doen en ook uw vragen beter kunnen beantwoorden.

Ik wens dit voornemen ons trouwens allemaal toe in 2017. Als we samen aan onze stad willen bouwen zullen we allemaal in gesprek met elkaar moeten gaan. Ik geloof in de kracht van ontmoeting, elkaar in de ogen kijken en horen hoe de ander ergens over denkt. Ik geloof er niets van dat de digitale middelen zoals Twitter, Facebook en Instagram deze gesprekken kunnen vervangen. Ik ben niet tegen deze hulpmiddelen, maar te vaak worden deze middelen gebruikt om ongenuanceerde meningen en standpunten te verkondigen die elk gesprek op voorhand doodslaan. Daarbij komt dat er in de digitale wereld steeds vaker nep-nieuws rondgaat waarop mensen hun mening baseren.

Nieuwegein is een fantastische stad om te wonen, te werken en te ontspannen. Ik kom veel mensen tegen die zich willen inzetten om het nog mooier en beter te maken. Dat gaat zeker lukken als nog meer mensen meedoen en we open gesprekken voeren, met respect voor elkaars meningen. Dat we luisteren naar elkaar en niet alleen maar onze eigen mening verkondigen en ons eigen gelijk willen halen. Dat we in plaats van het uitvergroten van de verschillen, zoeken naar overeenkomsten en zaken die ons verbinden en dat we onze gezamenlijk idealen vinden. Op deze manier scheppen wij een Nieuwegeins vooruitzicht, waarin niemand vergeten wordt, waar we met zijn allen in kunnen geloven en op kunnen vertrouwen.

Ik wens u allen een gezond, voorspoedig en vooral perspectiefvol 2017!

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt door onze fotograaf Wouter Haring.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk