Video: Nieuwegein stopt met pilot ‘mengvormen tussen horeca en detailhandel’

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein heeft besloten te stoppen met deelname aan de pilot van de VNG, over de mengvormen tussen horeca en detailhandel. De juridische sfeer waarin de proef beland is leidt wat het college betreft teveel af van het oorspronkelijke doel wat het college met deelname voor ogen had. Namelijk het uitzoeken hoe we de hedendaagse ondernemer tegemoet kunnen komen in mengvormen tussen horeca en detailhandel, zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van de Drank- en Horecawet (DHW). Het college blijft echter aandacht vragen voor vernieuwende vormen van het combineren van horeca en detailhandel.

Achtergrond
Vanaf het moment dat toezicht en handhaving van de DHW bij de gemeente neergelegd werd, liep de gemeente tegen onduidelijke situaties aan. Situaties waarbij het, rekening houdend met de doelstellingen van DHW, om verschillende redenen toch niet redelijk was om handhavend op te treden.

Het college vindt het belangrijk dat ondernemers in deze tijd speelruimte krijgen om op een innovatieve en creatieve wijze zaken te kunnen blijven doen. In sommige gevallen betekent dat dat een restaurant op kleine schaal non-food wil verkopen of dat ze in een winkel een kleine hoeveelheid alcohol willen verkopen, zoals de Wereldwinkel. Het college is van mening dat dit moet worden bezien in het licht van de doelstellingen van de DHW, namelijk het beschermen van de volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor jongeren. Komen deze niet in gevaar, dan zou de burgemeester een redelijke beoordeling moeten kunnen maken of deze mengvormen voor een ondernemer zijn toegestaan, vindt het college. Dit doel streeft het college nog steeds na.

Toen de VNG aan gemeenten vroeg om mee te doen met de pilot leek dat de gemeente een goede manier om te bekijken of deze werkwijze in de praktijk ook echt zou kunnen werken en welke knelpunten er zouden ontstaan. Om die reden heeft het college besloten om mee te doen.

Uitspraak voorzieningenrechter en advies van de commissie bezwaarschriften
De voorzieningenrechter en de commissie bezwaarschriften hebben in hun uitspraken over de casus met de Koninklijke Slijtersunie aangegeven dat zij vinden dat er per situatie een goede afweging gemaakt moet worden. Dit vindt burgemeester Backhuijs ook.

De keuze of de pilot mengvormen door kan gaan ligt niet bij de voorlopige voorzieningenrechter of de commissie bezwaarschriften. “Hun motivatie heeft ons wel geholpen om doel en middelen opnieuw kritisch tegen elkaar af wegen. Wij hebben besloten om te stoppen met deelname aan de pilot, omdat wij denken dat we ons oorspronkelijke doel beter op andere manieren voor het voetlicht kunnen brengen,” licht de burgemeester toe. De betrokken ondernemers zijn inmiddels ingelicht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk