Nieuwegein ontkomt niet aan bezuinigingen

Vandaag heeft wethouder Johan Gadella bekend gemaakt dat er bezuinigingen nodig zijn in Nieuwegein. Ook de inwoners zullen in hun portemonnee geraakt worden. Vanwege de economische recessie en kortingen vanuit het Rijk doet het college van B&W voorstellen voor ombuigingen. De gemeenteraad stelt de begroting 2014 op woensdag 6 november vast. Tot die tijd is er ruimte voor gesprek en vinden er vanuit de raad een hoorzitting (8 oktober) en een openbare commissievergadering (16 oktober) plaats.

Het kabinet neemt forse bezuinigingsmaatregelen, die niet alleen gevolgen hebben voor de lokale economie en de inwoners van Nieuwegein, maar ook voor het huishoudboekje van de gemeente. Ook ziet de gemeente een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op de sociale zekerheidsvoorzieningen. Het totale bedrag tot in 2017 bedraagt € 6,1 mln. Daarvan is een bedrag van € 4,2 mln. benodigd voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2014-2017 en een bedrag van € 1,9 mln. voor noodzakelijke investeringen en mogelijke tegenvallers.

Maatregelen die op korte termijn besparingen opleveren, maar ook ingegeven vanuit een andere manier van kijken en organiseren. Niet wettelijke (milieu)taken, onderhoudsvoorzieningen, sport (bijvoorbeeld door (reclame)inkomsten op en rond de sportaccommodaties te verruimen) en subsidies op cultuur en internationale samenwerking. Activiteiten en producten moeten ook voldoen aan voldoende vraag vanuit de Nieuwegeinse samenleving. Het instrument subsidie draagt niet altijd bij aan het ontplooien van de eigen verantwoordelijkheid. Door middelen anders in te zetten of aan te bieden, hoopt de gemeente met de aanwezige creativiteit van de samenleving een groot deel dezelfde resultaten te bereiken.

De rol van de gemeente is veelal niet langer bepalend, maar uitnodigend en regisserend. Met inwoners en initiatiefnemers zal in meer gelijkwaardige verhoudingen worden samengewerkt. Al eerder heeft de gemeente de lijn ingezet om meer ruimte te bieden aan en een groter beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid van inwoners en organisaties. Daarin wil de gemeente de komende jaren een verdere slag maken. Dit vanuit de gedachte dat de 85% van de inwoners die zelfredzaam is zich kan inzetten voor organisaties die zij belangrijk vindt en zelf activiteiten kan organiseren. 10% van de inwoners die ondersteuning en 5% die zorg nodig heeft, daarvoor blijft een goed vangnet beschikbaar.

De gemeentelijke lastendruk (OZB-rioolheffing-afvalstoffenheffing) wordt in 2014 met maximaal het inflatiepercentage van 1,75% verhoogd. Het instrument subsidie zal vanuit de gemeente minder algemeen, maar meer bewust ingezet worden om maatschappelijk gewenste doelen te realiseren en specifieke doelgroepen te ondersteunen (denk aan U-pas voor mensen met een minimuminkomen).

Het college heeft de voorstellen voor besparingen opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om de begroting 2014 vast te stellen. Die vergadering vindt plaats op woensdag 6 november.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren