Katern

Nieuwegein houdt miljoenen over

De gemeente Nieuwegein sluit het financiële jaar 2015 met een positief resultaat af. Er is samen met de stad veel bereikt. Het college van burgemeester en wethouders kijkt met genoegen terug op de succesvolle bewonersinitiatieven en de inzet van vrijwilligers en professionals. Door behoedzaam beleid van de afgelopen jaren en enkele incidentele voordelen sluit de jaarrekening met een positief saldo. Het college stelt voor om het geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven voor met name de nieuwe gemeentelijke sociale taken. De voorjaarsnota laat zien hoe het staat met de totale lopende begroting 2016. Daarvoor geldt dat een aantal nieuwe besluiten van de gemeenteraad extra budget vraagt. Het college zet in op zorg voor ouderen, jeugdzorg, begeleiding naar werk, het project Betere Buurten en de vervanging van geluidsschermen. In juni bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening en voorjaarsnota.

‘Nieuwegein houdt lage lokale lasten tegen een goed voorzieningenniveau. We zien een voorzichtig herstel van de economie en groei van de werkgelegenheid. Dat stemt positief. Tegelijkertijd moeten we de komende jaren ook rekening houden met krimpende budgetten vanuit de Rijksoverheid voor sociale taken. We blijven alert en houden ook de komende jaren goed in de gaten of we onverwachte kosten op kunnen vangen’, aldus wethouder Johan Gadella van Financiën.

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe sociale taken van de provincie en de Rijksoverheid overgedragen gekregen. Het college van B&W bedankt alle vrijwilligers en professionals voor de goede ondersteuning aan Nieuwegeinse bewoners. In 2015 kwam met inzet van bewoners en ondernemers een aantal initiatieven van de grond, zoals de ontwikkeling van buurthuis Fort Vreeswijk en ontmoetingsplek The Pit voor jongeren. Met vereende krachten uit de stad lukte het ook om versnelde huisvesting te realiseren voor mensen met een verblijfsvergunning. Samen met de stad kwam de toekomstvisie voor Nieuwegein 2025 tot stand die het mogelijk maakt om keuzes te maken en samen aan te werken.

Het positieve resultaat van de jaarrekening is het gevolg van drie belangrijke ontwikkelingen. In 2015 kreeg de gemeente meer geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. De aantrekkende economie vertaalt zich in een positief effect aan de opbrengstenkant van de afdeling Grondbedrijf. Hierbij gaat het om de verkoop van bouwrijpe grond zoals op bedrijvenpark Het Klooster dat meer is dan de kosten voor het bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte. De uitvoering van nieuwe gemeentelijke sociale taken bleef in 2015 binnen het beschikbaar gestelde budget. Met de reservering voor nieuwe sociale taken wil de gemeente inspelen op onvoorziene hogere uitgaven, krimpende budgetten vanuit de Rijksoverheid voor taken die zijn overgekomen en investeringen doen zoals het ondersteunen van bewonersinitiatieven en vrijwillige inzet.

In 2016 verwacht de gemeente hogere uitgaven te moeten doen om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering aan het werk te helpen en aan sociale regelingen. Voor het project Betere Buurten was opgenomen om in 2017 een start te maken met de aanpak van buurt De Driften. Het college stelt voor om dit al in 2016 nog te starten. Woningcorporatie Mitros heeft de renovatie van woningen naar voren gehaald en de betrokken partijen gaan graag samen aan de slag. Binnen het project wordt gewerkt aan de vernieuwing van jaren ’60 en ’70 buurten, zodat Nieuwegeiners hier ook in de toekomst prettig kunnen wonen. In lijn met het actieplan tegen geluidshinder werkt de gemeente dit jaar verder aan de werkzaamheden voor de vervanging van de geluidsschermen langs de wegen.

Eind mei presenteert het college de kadernota aan de gemeenteraad. In de kadernota legt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe begroting 2017-2020 vast. Op 30 juni is de vergadering waar de gemeenteraad de jaarrekening, voorjaarsnota en kadernota vaststelt. De bespreking van de voorstellen vindt plaats tijdens de commissievergadering op 22 juni.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren