Milieu (2001/13126)

Op 30 juli 2001 is een aanvraag om een milieuvergunning ontvangen van Henkel.-Ecolab b.v., gevestigd Brugwal 11 te Nieuwegein. De vergunning is gevraagd voor het veranderen van een inrichting voor de productie van was- en reinigingsmiddelen.

Op 2 oktober 2001 is de ontwerpvergunning Wet milieubeheer verleend. Van 4 oktober t/m 1 november 2001 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. Tegen de ontwerpvergunningen zijn vier schriftelijke bedenkingen ingebracht. Ondanks deze bedenkingen ziet het college geen aanleiding om af te wijken van de ontwerpvergunning. Nadat de definitieve vergunning is verleend, wordt de vergunning gedurende een periode van zes weken opnieuw ter inzage gelegd.

Gedurende deze termijn kan tegen de definitieve vergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk