Intrekken Monumentenverordening en vaststellen Erfgoedverordenin

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het intrekken van de Monumentenverordening en de Erfgoedverordening vast te stellen. Dit voorstel komt voort uit de in werking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010. Vanaf die datum wordt er één vergunning verleend voor een project in de fysieke leefomgeving, de omgevingsvergunning.
Ook de monumentenvergunning gaat op in de omgevingsvergunning. In de Wabo wordt geen specifieke aandacht aan gemeentelijke monumenten besteed. Als gevolg daarvan is het noodzakelijk de gemeentelijke monumentenverordening aan te passen. Door te kiezen voor een erfgoedverordening in plaats van een monumentenverordening wordt de mogelijkheid geboden in de toekomst archeologiebeleid in de verordening op te nemen. Hiermee wordt ingesprongen op de wijziging van de Monumentenwet 1988, door invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), in 2007.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk