Katern

Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht is een feit

Alle 26 Utrechtse gemeenten, waaronder Nieuwegein, tekenden het Provinciaal Sportakkoord. Ook organisaties uit de sportsector, onderwijs-, zorg- en kennisinstellingen hebben getekend. Voor Nieuwegein tekende de wethouder van Engelen het sportakkoord.

In het akkoord staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. Daarnaast willen de ondertekenaars sport voor iedereen toegankelijk maken en zullen ze discriminatie en racisme op het sportveld zo goed mogelijk uitbannen. Het vierde thema van het sportakkoord is bevordering van gezondheid en preventie.

De provincie Utrecht is initiatiefnemer van het Provinciaal Sportakkoord. Het is onderdeel van het in 2021 vastgestelde Beleidskader Sport en Bewegen. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoestellingen. In de sportplannen staat ook de ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen. De provincie kiest met het Provinciaal Sportakkoord bewust voor samenwerking met partners in de regio.

Brede steun
Gedeputeerde Mirjam Sterk: “Bij een gezonde leefomgeving hoort aandacht voor sport en bewegen. We gaan samen met gemeenten en de sector de sportmogelijkheden in onze provincie verder verbeteren. Met het sluiten van een provinciaal sportakkoord zetten we een gezamenlijke stap om sport toegankelijker te maken. Ik wil graag meer mensen stimuleren om te bewegen. Samenwerking op dit vlak is cruciaal en daarom ben ik enthousiast over de brede steun voor het sportakkoord.”

De toegankelijkheid van sport heeft een centrale plaats in het akkoord. Het doel is om sport- en bewegen beter bereikbaar te maken. Een lichamelijke of geestelijke beperking, geaardheid en beperkte financiële middelen, blijken drempels voor deelname aan sport. Door meer kennisdeling en bewustwording wordt bijdragen aan een positieve sportcultuur waar iedereen veilig kan sporten.

Verduurzaming
Onder de ambitie voor verduurzaming in de sport, wordt verstaan dat clubaccommodaties minder energie verbruiken of zelfs duurzame energie opwekken. Het stimuleren van ledverlichting op de sportvelden en de plaatsing van zonnepanelen op kantinegebouwen is onderdeel van de plannen. Tevens is het doel dat sportparken hittebestendig worden en klimaatadaptiever zijn. Het gaat dan onder meer om het aanleggen van een groen dak of het opvangen van hemelwater.

Vervolg
De ondertekenaars van het sportakkoord zullen deelnemen in het regionale sportnetwerk. Bij de start van de samenwerking zal de provincie een regierol vervullen. Het Sportakkoord is een levend document. Het vervolg is een continu proces waarin acties en ontwikkelingen ook weer aanleiding geven voor vervolgacties of hernieuwde ambities.

Aanvulling redactie
In navolging van het Landelijk Sportakkoord hebben alle lokale partners op het gebied van sport- en bewegen, SportID Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein, begin 2021 een sport- en beweegakkoord voor de gemeente Nieuwegein ontwikkeld. Met dit akkoord willen de partijen bereiken dat iedereen in Nieuwegein plezier heeft in sport en bewegen, als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk