Gemeente Nieuwegein sluit 2021 af met een positief financieel resultaat

‘De gemeente Nieuwegein heeft veel van haar voorgenomen doelstellingen behaald. Daarnaast sluit ze het jaar 2021 af met een fors positief resultaat. Dit komt vooral door winst in het grondbedrijf en door onvoorziene meevallers, zoals extra middelen vanuit het kabinet en binnen het sociaal domein. We hadden in 2021 ook iets te vieren: Nieuwegein bestond 50 jaar! Samen met inwoners, ondernemers en sociale partners zijn er gedurende het jaar diverse Coronaproof festiviteiten georganiseerd vanwege het 50- jarig jubileum’ dit laat de gemeente Nieuwegein weten in een verklaring.

Veel bereikt in 2021
Ondanks Corona is er veel bereikt. In de ontwikkeling van City tot meest duurzame binnenstad zijn er forse stappen gezet. Evenals in de wijk Rijnhuizen. In het sociaal domein zijn onderwerpen uit de transformatieagenda onderdeel geworden van het reguliere beleid en uitvoering. Na een evaluatie van de transformatieagenda is er op basis van de uitkomsten een sociale koers met uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd.

Met alternatieve vormen van participatie lukte het om een aantal trajecten zoals het Betere Buurten-traject in de Muntenbuurt en Kerkveld op te starten. Daarnaast is in 2021 de nieuwe participatienota vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de participatieaanpak in de komende jaren. In de aanpak van ondermijning en het voorkomen van jonge aanwas zijn mooie stappen gezet. En zijn de ambities op het gebied van energie- en warmtetransitie vastgesteld, zodat hier de komende jaren uitvoering aan kan worden geven. Een aantal doelstellingen zijn door Corona vertraagd, dit zal dit jaar verder worden opgepakt.

Nieuwegein is financieel gezond
‘Nieuwegein staat er financieel gezond voor. Dat is belangrijk omdat onzekerheden toenemen. Door de oorlog in Oekraïne stijgt de energie- en benzineprijs, ontstaan er grondstoffenleveringsproblemen, stijgt de inflatie en hebben we te maken met de opvang van een grote stroom vluchtelingen. We doen wat binnen ons vermogen ligt en het is mooi om te zien hoe hartverwarmend de inwoners en ondernemers van onze mooie gemeente de Oekraïense vluchtelingen bij staan.’

Vervolg
Op 30 juni worden de stukken in de raad voorbesproken. Vervolgens vindt op 7 juli het raadsdebat plaats, waarin de jaarrekening, de jaarrekening van het grondbedrijf, de kadernota en een voorstel hoe om te gaan met de enorme huidige inflatie op de agenda staan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk