Gemeente en waterschap werken goed samen

Gemeente Nieuwegein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken samen voortvarend aan de waterkwaliteit en het waterbeheer in Nieuwegein. Dat blijkt uit de evaluatie van het Nieuwegeinse Waterplan. De maatregelen van de Uitvoeringsnota 2006-2011 zijn in voldoende mate uitgevoerd. Daarmee is het werk aan water niet af. Vanaf nu stelt de gemeente samen met betrokken partijen jaarlijks een jaarplan Water op in plaats van een uitvoeringsnota met een lange doorlooptijd. Zo zijn er proces- en beleidsmatig meer sturingsmogelijkheden.

Het Waterplan bestaat uit de watervisie en de Uitvoeringsnota waterplan 2006-2011. De watervisie beschrijft thema’s als waterkwaliteit, waterkwantiteit, streefbeelden en ruimtelijke inrichting per deelgebied. De evaluatie concludeert dat deze visie nog actueel is. Bovendien sluit deze goed aan bij de structuurvisie van de gemeente. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat de maatregelen uit de uitvoeringsnota vrijwel allemaal gerealiseerd zijn. Zo zijn bergbezinkbassins aangelegd in de riolering en zijn de watergangen gebaggerd.

Het college heeft besloten vanaf nu jaarlijks een jaarplan Water op te stellen, in plaats van een uitvoeringnota met een lange doorlooptijd. Zo kan goed ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid en wordt het makkelijker de opgaven van de water- en structuurvisie op te pakken. Het eerste jaarplan wordt opgesteld voor 2012.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk