Familiegroepsplan opgenomen in de jeugdverordening Nieuwegein

In de raadsvergadering van 30 oktober jl. is de Jeugdverordening Nieuwegein vastgesteld. Dankzij een door veel partijen ondertekend en unaniem aanvaard amendement van de ChristenUnie is ook het familiegroepsplan opgenomen in deze verordening.

Volgens de jeugdwet hebben gemeenten de taak om het opstellen van het familiegroepsplan te organiseren en te faciliteren. Het familiegroepsplan is wat anders dan een gezinsplan of hulpverleningsplan. Bij een familiegroepsplan is de familie de penvoerder, terwijl dit bij een hulpverleningsplan/gezinsplan de hulpverlener is. Het is in de eerste plaats de bedoeling van de wetgever dat er een familiegroepsplan komt. Pas als dat niet lukt, wordt een hulpverleningsplan gemaakt. Het kan ook zo zijn dat het familiegroepsplan als hulpverleningsplan wordt gebruikt.

In de modelverordening van de VNG (en als gevolg hiervan ook in de voorgestelde verordening voor Nieuwegein) was dit familiegroepsplan niet opgenomen. Inmiddels heeft de VNG een geactualiseerde modelverordening beschikbaar gesteld, met daarbij de oproep om zo mogelijk de gemeentelijke verordeningen nog voor 1 januari 2015 hierop aan te passen. De ChristenUnie heeft met haar amendement mogelijk gemaakt dat de verordening van Nieuwegein werd aangepast.

De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat er in geval van problemen bij jongeren eerst gekeken wordt of ze binnen het eigen netwerk opgelost kunnen worden. Raadslid Ineke Schiltkamp: “Het eigen netwerk is bijzonder belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om een dreigende uithuisplaatsing. Dan staat voorop dat er eerst naar een oplossing in familieverband (vrienden kunnen hierbij ook betrokken worden) gezocht wordt. Dit kan via een familiegroepsplan. Dankzij het familiegroepsplan krijgen burgers al de kans samen een plan te maken vóór zij te maken krijgen met hulpverleners, zodat hun plan leidend kan zijn voor de eventuele hulp. Het familiegroepsplan plaatst hen daarmee in de positie van opdrachtgever.”

Alle partijen in de raad waren het er mee eens dat de voorgestelde verordening werd bijgesteld en hebben het amendement gesteund.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk