Een zomerse oudejaarsavond.

Nieuwegein maakt zomerse dagen door. De temperaturen lopen op en dat voorspelt een warme zomer. Velen zullen er de komende weken op uittrekken om te bezien of op andere plaatsen de zon net zo lekker schijnt als in Nieuwegein. Ik hoop voor onze inwoners op mooie vakantie-ervaringen en avonturen, met daarbij de weersomstandigheden die daarbij gewenst zijn.

Raadsvergadering

Op één van die zomerse avonden hield de gemeenteraad haar laatste vergadering voor het zomerreces. Dat was beslist niet een ‘laatste schooldag voor de vakantie’ want er stonden behoorlijk wat onderwerpen op de agenda. En u weet, onderwerpen die in de gemeenteraad worden besproken zijn meestal gekoppeld aan papieren documenten. En zo spraken we dus over het Jaarverslag 2009, dat een terugblik gaf over het beleid van het afgelopen jaar, en werd de Voorjaarsnota behandeld. Dat document geeft een perspectief voor de begroting van het komende jaar. En ondanks de warme zomerse temperaturen in Nieuwegein, gaf de behandeling van deze onderwerpen mij onbedoeld een gevoel van Oudejaarsavond: hoe is het het afgelopen jaar gegaan en wat zal ons te wachten staan?

Jaarverslag 2009

Met de terugblik werd zichtbaar dat veel van de doelen die het college voor had zijn uitgevoerd of werk in uitvoering zijn. Ook in 2009 heeft de gemeente veel vraagstukken samen met bewoners opgepakt. Niet alleen via reguliere

kanalen zoals de wijknetwerken en de wijkschouwen, maar ook in projecten als Nieuwegein Beweegt, Gebiedsvisie Jutphaas-Wijkersloot, Nieuwegein Groen, structuurvisie, winkelplein Galecop, Nota Volksgezondheid, armoedebeleid.

In 2009 zijn ook een aantal onderdelen uit de eerste fase van de nieuwe inrichting van het Natuurkwartier gerealiseerd. Recreatie en educatie komen samen in dit prachtige groene gebied in park Oudegein. In 2010 wordt verder gewerkt aan de overige fasen van de herinrichting. Voor het CDA een belangrijk project. Het moet de natuurlijke en educatieve recreatieplaats voor het hele gezin worden.

Om de inkomstenpositie van minima te verbeteren is de voorlichting uitgebreid met een helder overzicht van alle regelingen op de website (het gelddomein) en een digitale sociale kaart. Ook werd de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. opgericht en wordt de schuldhulpverlening uitgebreid met adviesgesprekken en nazorg.

Voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte zijn in 2009 de achterstanden in groot onderhoud verder weggewerkt, onder andere door het vervangen van fiets- en voetpaden in Vreeswijk, Hoog Zandveld en Park Oudegein. Het is een greep uit de gerealiseerde doelen van het college waar het CDA tevreden mee is. We reken op een college dat onverminderd deze actieve houding voort zal zetten.

Voorjaarsnota

Een doorkijkje naar de begroting van het komende jaar laat zien dat we voorzichtig moeten zijn met onze financiele middelen. In deze collegeperiode zullen ook in Nieuwegein de consequenties van de rijksbezuinigingen gaan doorwerken. Voor de komende jaren is de grote opgave om richting te geven aan deze bezuinigingen. Op een financieel degelijke en verantwoorde manier moet dat ook te realiseren zijn. Tijdens de behandeling van deze Nota in de Raadsvergadering bleek dat de verantwoordelijk portefeuillehouder deze visie ook voorstaat. Daar zijn we als CDA blij mee. Op die manier kunnen we zorgen dat de lasten voor de inwoners laag blijven, net als in 2009, en we ondanks minder financiele middelen ook nieuwe keuzes voor Nieuwegein kunnen maken en we daarvoor financiele middelen beschikbaar hebben. Dat neemt niet weg dat het een ingewikkeld proces kan zijn waarbij ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Barbarakerk 100 jaar!

Als we dan toch vooruitkijken en terugblikken, wil ik in het bijzonder ook de Barbarakerk in Vreeswijk noemen. Die vierde namelijk onlangs het 100-jarig bestaan, een gelegenheid die de Taborparochie overigens niet voorbij liet gaan. Met een bijzondere viering, in aanwezigheid van monseigneur Eijk, stond de geloofsgemeenschap stil bij de afgelopen honderd jaar kerk-zijn in Nieuwegein. Ook werd er vooruitgekeken en de hoop uitgesproken dat de hechte groep parochianen nog lange tijd de dragers van de Barbarakerk kunnen zijn. De Barbarakerk is, zoals ook op de uitnodiging staat, een baken in Vreeswijk. Ik ben dan ook blij dat het CDA op diverse manieren warme contacten onderhoudt met de parochie en dat tot mooie resultaten kan leiden, gelet op de restauratie van het kerkgebouw.

Leerlingen op school

Na de zomervakantie pakken we onze werkzaamheden weer op en gaan de jongeren weer naar school. Het CDA vind het belangrijk dat jongeren onderwijskansen krijgen en benutten. Leerplichtige jongeren horen wat het CDA betreft dan ook onderwijs te volgen. Spijbelen geldt namelijk als een belangrijke voorspeller van schooluitval.

Om veelvuldig spijbelen te kunnen stopzetten hebben diverse gemeenten gebruik gemaakt van de samenwerkingsmogelijkheden met de sociale verzekeringsbank (SVB), de instantie die onder andere de kinderbijslag aan ouders uitbetaald. Wanneer een leerling veelvuldig spijbelt worden de ouders hierin actief betrokken en kan de leerplichtambetenaar eventuele sancties opleggen via de kinderbijslag, als het spijbelen niet uitblijft. Het is een middel om problematisch schoolverzuim terug te dringen.

Om die reden heeft het CDA vragen gesteld aan het college om na te gaan of deze methode ook voor Nieuwegein mogelijkheden biedt in de aanpak van veelvuldig schoolverzuim. Het CDA is benieuwd of met deze prikkel veelvuldige spijbelaars weer in de Nieuwegeinse schoolbanken terecht kunnen komen en de jongeren daarmee over een startkwalificatie beschikken voor de arbeidsmarkt.

Nu ligt er eerst een aantal weken van zomers plezier voor ons. Ik wens u allen, mede namens mijn collega’s, een goede zomer toe.

Roelof de Wild

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren