Burgemeester stuurt Corona-update aan de gemeenteraad

Vanaf 15 juni heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op twee punten de Corona maatregelen versoepeld:

 • Sanitaire voorzieningen bij sportgelegenheden en recreatieve voorzieningen mogen weer open;
 • Het verbod op bezoek in verpleeghuizen wordt opgeheven, behalve voor verpleeghuizen waar sprake is van één of meerdere besmettingen met het COVID-19 virus.

De veiligheidsregio Utrecht heeft de noodverordening aangepast in lijn met de ministeriële aanwijzing.

Aanpassingen in de openbare ruimte
Tijdens de ‘Avond van de Raad’ over Corona op 20 mei 2020 is met de gemeenteraad afgesproken dat er onderzocht zou worden welke aanpassingen in de openbare ruimte nodig en mogelijk zijn in het kader van de afstandsmaatregelen. Deze analyse is inmiddels afgerond en daarbij zijn ook de adviezen van de fietsersbond betrokken.

Wat is er in de afgelopen periode al gedaan?
De afgelopen maanden zijn borden geplaatst op drukke locaties, om weggebruikers tijdig te attenderen op het belang om 1,5 meter afstand te houden. Ook zijn looproutes en attentieborden aangebracht in het winkelgebied van City, in de parkeergarages en in de fietsenstallingen. Daarnaast is er contact met de scholen over het zoveel mogelijk voorkomen van te drukke fietsersstromen.

Wat wordt er op korte termijn gerealiseerd?
Op de drukste fietspaden zullen krijtverfsjablonen worden aangebracht om aandacht te vragen voor voldoende afstand. Bij wegwerkzaamheden in de stad wordt prioriteit gegeven aan blijvende doorgang van langzaam verkeer, eventueel door het tijdig aangeven van alternatieve routes. Daarnaast zullen er aanvullend attentieborden worden geplaatst bij:

 • de Blauwe brug
 • de Rijnhuizerbrug
 • de Doorslagbrug
 • de Geinbrug
 • het kruispunt Vreeeswijksestraatweg / Binnenwal
 • de oversteek Utrechtsestraatweg – Herenstraat
 • het kruispunt Wijkerslootweg / Batauweg
 • het kruispunt Hollandhaven / Ambachtsweg

De boa’s zullen bovendien extra aandacht besteden aan deze locaties tijdens hun rondes door de stad.

Wat wordt er op de middellange termijn gerealiseerd?
Binnen ongeveer 5 maanden zullen alle verkeersregelinstallaties (VRI’s) geschikt gemaakt worden voor communicatie met de Schwung app. De Schwung app weet wanneer een inwoner die de app gebruikt op de fiets zit en staat in verbinding met de verkeerslichten. De app vraagt voor deze fietser automatisch om groen licht in de gewenste fietsrichting. Zo kunnen fietsers op maat worden bedienen bij VRI’s, waardoor er minder snel opstoppingen ontstaan.

Ook wil de gemeente de VRI’s op de drie drukste locaties (Hollandhaven-Ambachtsweg, Blauwe brug, Noordstedeweg-Binnenwal) zo instellen dat overstekende fietsers een extra keer groen licht krijgen. Dit vraagt nog wel nadere afspraken met de provincie in het kader van hun verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer loopt hierdoor immers enige vertraging op. Deze maatregel zouden werkend moeten worden aan het begin van het nieuwe schooljaar, als tijdelijke maatregel gedurende de Coronacrisis.

Met deze maatregelen geeft de gemeente Nieuwegein deels invulling aan de voorstellen van de fietsersbond.

Hoe verder voor de lange termijn?
Een aantal maatregelen die de fietsersbond voorstelt vragen om meer onderzoek naar de mobiliteitsgevolgen voor andere weggebruikers. Deze voorstellen, waar mogelijk, zullen mee worden genomen in de nieuw op te stellen mobiliteitsvisie. Zo zullen bij toekomstige ontwerpen ook de 1,5 meter als een extra factor mee worden gewogen in de uiteindelijke opzet.

In algemene zin benadrukt de Coronacrisis het belang om het fietsnetwerk de komende jaren te optimaliseren. Daarbij wordt vooral gedacht aan betere spreiding en de mogelijkheid van alternatieve routes.

Tegelijkertijd sluiten Nieuwegein zich aan bij de opvatting van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de Coronacrisis en de maatregelen die noodzakelijk zijn als gevolg van de crisis van tijdelijke aard zijn. Dat maakt dat Nieuwegein vooral die maatregelen willen treffen, die aansluiten bij het mobiliteitsbeleid. Daarnaast geldt dat niet alles kan worden georganiseerd door aanpassing van de infrastructuur in Nieuwegein. Het gedrag van de inwoners van Nieuwegein is medebepalend om te kunnen voldoen aan de maatregelen.

Provinciale steun voor de culturele sector
De Provincie werkt aan een noodfonds voor steunmaatregelen voor de culturele sector. Naast een voorstel voor steun aan de grote instellingen in de steden Utrecht en Amersfoort heeft de provincie ook een voorstel opgenomen voor ondersteuning van regionale culturele instellingen. Deze steun zal met name terecht komen bij instellingen die de provincie van belang acht voor de regionale infrastructuur voor cultuur en erfgoed. Daarnaast acht de provincie lokaal commitment en lokale verantwoordelijkheid van groot belang voor het toekennen van een steunmaatregel.

Het voorstel wordt op 24 juni besproken in de Statencommissie. Besluitvorming in Provinciale Staten staat geagendeerd op 8 juli. Als het voorstel wordt aangenomen trekt de provincie samen op met gemeenten voor de beoordeling van de aanvragen en cofinanciering. De geboden steun kan verschillende vormen aannemen, zoals:

 • Een lening, garantie of subsidie bij een dreigend faillissement;
 • Inzet van deskundigen (bijvoorbeeld de inzet van het Erfgoed Expert Team) of een bijdrage aan beter visitor management voor het aanpassen aan de anderhalve meter samenleving;
 • Financiële ondersteuning kan worden geboden voor het wegvallen van vrijwilligers om bijvoorbeeld studenten een vergoeding te betalen;
 • Kennisdeling, onderzoek etc.

Klik hier voor het rapport Regionale rapportage COVIS-19 van 18 juni 2020

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren