Boekjaar 2001 positief afgesloten

Het college van B & W heeft de jaarrekening en het verslag over 2001 vastgesteld. De jaarstukken zullen in de raadsvergadering van juni 2002 aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden aangeboden. In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het financiele beleid en beheer welke wordt weergegeven per taakveld.

Het boekjaar 2001 vertoont een positief saldo van ca. 6,9 miljoen euro. Mede door de resultaten op de grondexploitatie en het postitieve saldo van het Grondbedrijf viel het bedrag hoger uit. Ook vertragingen van werkzaamheden die wel begroot waren maar niet uitgevoerd droegen hun steentje bij maar aan de raad zal verzocht worden om alsnog de geraamde activiteiten in 2002 uit te laten voeren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk