Besluitenlijst 4 september 2001

De nieuwe besluitenlijst van de aangenomen voorstellen door het college van B & W staan weer on-line. Wat staat er zoal in:

Voorstel aan de raad:

in te stemmen met de Nota IBOR, deelrapport 1, groen, grijs en schoon

voor te stellen voor 2002 de woonwijken algemeen en de woonwijken extra aandacht te brengen op het aanbevolen niveau uit de Nota IBOR

voor te stellen voor het realiseren van het aanbevolen niveau voor de woonwijken extra aandacht een bedrag van f 1.910.197,- (euro 866.809,61) ter beschikking te stellen

voor te stellen deze lasten als volgt de dekken: f 749.000,- (euro 339.881,38) uit Ruimte Maken, thema “Knelpunten voorkomen” en f 1.161.197,- (euro 526.928,23) ten laste te brengen van de vrijval van het budget Ruimte Maken 2001

de Nota IBOR en uw besluit ter advisering voor te leggen aan de commissie SWS op 19 september 2001 en aan de commissie FRA op 27 september a.s.

e.e.a. financieel te regelen via de eerste begrotingswijziging 2002

Akkoord met voorstel

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk