Begroting 2019: Lasten stijgen gemiddeld 6,4% voor de inwoners van Nieuwegein

Het college van B&W heeft onlangs een sluitende meerjarenbegroting aangeboden aan de gemeenteraad, die ruimte geeft om te investeren in de kwaliteit van de stad. De begroting 2019-2022 biedt ook een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op lange termijn. Zo investeert de gemeente de komende jaren in het vernieuwen van oudere buurten en sport en schoolaccommodaties. Woningbouw, duurzaamheid, verkeer en dienstverlening van de gemeente zijn belangrijke thema’s. Ook blijft de gemeente stevig inzetten op goede zorg en ondersteuning voor inwoners.

Meer ruimte om te investeren
Wethouder Financiën Hans Adriani: “Na jaren van bezuinigingen, waardoor de begroting van de gemeente in slechte tijden op orde bleef, geeft de economische meewind nu ruimte om te investeren in de stad. We investeren daarom in de kwaliteit van het groen, in speelplaatsen, in duurzame inrichting van de stad en in goede zorg voor mensen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er op langere termijn nog grote financiële opgaven voor ons liggen. Daarom nemen we maatregelen om ook in de toekomst investeringen in de stad te kunnen blijven doen.”

“Om samen het verschil te gaan maken, willen we met inwoners, ondernemers en al onze partners in en om Nieuwegein de schouders eronder zetten om onze gemeente de komende vier jaar mooier en duurzamer te maken. Uitgangspunt is om initiatieven uit de stad verder te helpen – die ingezette lijn willen we verder versterken. De ambities uit het coalitieakkoord hebben we een plek gegeven in de programmabegroting, zodat we die nu kunnen gaan uitvoeren.”

Rechts wethouder Hans Adriani

Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
Nieuwegein wil graag een stad zijn waar het voor een ieder fijn wonen is. Daarom werkt de gemeente met projecten als de Routekaart Klimaatneutraal, Beheer op Orde, Betere Buurten en Klimaatadaptatie aan een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte.

In 2019 worden de eerste drie buurten uit het programma Betere Buurten opgeleverd en worden er weer nieuwe opgestart. Samen met inwoners werkt de gemeente aan een groenere buurt met vernieuwde bestrating, meer ontmoetingsmogelijkheden en moderne speelplekken. Een buurt waar jong en oud zich thuis voelt en waar het toegankelijk, schoon en veilig is. Tot slot worden buurten zo ingericht dat ze de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. Denk aan het toevoegen van groen.

De behoefte aan woningen is groot. Daarom zet de gemeente in op extra woningen voor verschillende doelgroepen. Meer woningen voor ouderen nabij voorzieningen, woningen voor starters op de woningmarkt, of voor mensen met een zorgbehoefte. Bouwen met oog voor behoud van erfgoed is daarbij van belang.

De invoering van de Omgevingswet biedt een kans om onze inwoners, ondernemers en initiatiefnemers nog veel meer centraal te stellen bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Hierover gaat de gemeente breed met de stad en de gemeenteraad in gesprek.

Een gezonde, veerkrachtige samenleving
Op veel gebieden redden de meeste inwoners en ondernemers zichzelf gelukkig prima. Met de transformatieagenda heeft de gemeente een leidraad voor een krachtiger samenleving en ondersteuning van (meer kwetsbare) inwoners. Geen blauwdruk, maar een agenda om samen met inwoners, partners en professionals te werken aan versterking van de eigen kracht. Tegelijkertijd blijft het onverminderd van belang om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Zo wordt gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening van Geynwijs. Daarnaast zetten we als gemeente in op het verkorten van de wachtlijsten in de (jeugd)zorg en wordt gezocht naar mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten. Tegelijk staan de budgetten voor jeugdzorg onder druk.

Een sterke stad in een sterke regio
Om als Nieuwegein een sterke stad te blijven, is regionaal samenwerken van groot belang: met ondernemers, buurgemeenten, onderwijsinstellingen, inwoners en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Aan de hand van de economische visie en citymarketing wordt gewerkt aan een goed ondernemersklimaat. Een stevige economische profilering met drie accenten: logistiek, technische dienstverlening en gezondheid. Dat helpt bij het aantrekken van maatschappelijk verantwoorde ondernemers die onze stad verrijken.

Lage lasten
Nieuwegeinse bewoners betalen gemiddeld nog steeds lagere lokale belastingtarieven dan de andere gemeenten in de regio. De OZB krijgt alleen een inflatiecorrectie van 2,7%. Wel stijgen in 2019 de tarieven voor rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Dit is het gevolg van de in het verleden ingezette lijn om vanaf 2019 tot kostendekkende tarieven te komen. Voor inwoners komt de lastenstijging uit op gemiddeld 6,4%

6 thoughts on “Begroting 2019: Lasten stijgen gemiddeld 6,4% voor de inwoners van Nieuwegein

 1. john

  wat stelt prinsjes dag nog voor?
  we gaan er met z`n allen er op vooruit.volgens rutte .

  helaas niets is minder waar volgens Adriani.

  de burger moet nog meer inleveren.
  gas en elektra gaat omhoog ,net als de zorg en de tarieven voor rioolrechten en de afvalstoffenheffing
  wie gaan er nu werkelijk op vooruit?
  de aow gaat niet omhoog ,wel de btw.
  de bejaarden zitten dus nog steeds in het verdomhoekje.

 2. john

  Voor inwoners komt de lastenstijging uit op gemiddeld 6,4%
  maar volgens de regering gaat iedereen er op vooruit.
  jaja ,dat kennen we zo langzamerhand wel.
  we worden weer voorgelogen en goed bedrogen.
  de aow gaat niet omhoog ,wel de btw,
  net als de de tarieven voor rioolrechten en de afvalstoffenheffing.

 3. Johannes

  “Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving”
  Jaja, zorg eens nou voor dat alle stinkende schoorstenen verbannen worden!? Ik kan ‘s winters niet eens normaal mijn woning ventileren!

 4. rj

  Is deze begroting 2019 nog ergens integraal te downloaden, op de website van de gemeente staat deze niet.

 5. Ruud Vermeulen

  In 2017 werd door de gemeente nog aangegeven dat bezuinigingen en verhogingen niet nodig waren.
  Nieuwegein zat er tot 2021 warmpjes bij.
  Mede door verkoop van grond.
  Is dat geld soms in rook opgegaan.

 6. John

  Ja Ruud, door de schoorsteen van adriani.
  Die zit er wel warmpjes bij

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren