Aanpassingen in verordening leerlingenvervoer

De gemeente Nieuwegein beschikt sinds 1988 over een verordening leerlingenvervoer. Deze verordening vloeit voort uit de wettelijke verplichting te voorzien in de mogelijkheid dat aan ouders van leerlingen die het onderwijs bezoeken een vergoeding voor de noodzakelijke reiskosten wordt verstrekt.

De nu aan de orde zijnde aanpassingen zijn aanpassing aan de euro, veranderingen als gevolg van de wetswijziging van de WPO (Wet op het Primair Onderwijs), WEC (Wet op de Expertise Centra) en WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs) in verband met het vervoer van leerlingen met ingang van 20 maart 2002 en enkele tekstuele aanpassingen. Het college stelt het presidium van de raad voor om de verordening te behandelen en in te stemmen met de wijzigingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk