Katern

Wijknetwerken Jutphaas/Wijkersloot en Centrum Merwestein uiten hun zorgen aan het college van B&W

Het wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot en het wijkplatform Centrum Merwestein hebben elkaar onlangs opgezocht om gezamenlijk hun zorgen uit te spreken over de verkeersdrukte in beide wijken. Ton de Mol van de Verenigde Senioren Partij (VSP): ‘Ondanks het besluit GMP+ eind 2013 om 30 km zones als zodanig in te richten en de gedane toezegging door het college na het burgerinitiatief van 2011 met +/- 800 handtekeningen om de bushaltes aan de Sluyterslaan te versmallen en om te vormen als halterplaats om de verkeersdrukte van doorgaand verkeer te ontmoedigen.’

In een brief aan het college van B&W willen de wijknetwerken opheldering over de toegezegde oplossingen. De verkeersdruk in deze wijken (met name aan de Binnenwal, Noordstedeweg, Sluyters- en Richterslaan) is de afgelopen jaren flink toegenomen. In de wijknetwerk vergaderingen en op social media wordt vaak geklaagd over de verkeersdrukte en onveilige situaties in de wijken. ‘En daar komt komende tijd nog veel meer verkeer bij waar wij ons grote zorgen over maken’ aldus de wijknetwerken.  Er staan de volgende activiteiten gepland of zijn al (bijna) gerealiseerd;

-Uitbreiding Nettorama
-Bij het Makadocenter zijn plannen om de super en de parkeerplaatsen uit te breiden
-Van Reeshof is bijna klaar (40 appartementen)
-Bouwplannen op de hoek Hildokropstraat – Kruyderlaan
-Nieuwbouw op de HN locatie (78 appartementen)
-Karwei Bouwmarkt gaat uitbreiden (volgens maquette Blauwhoed)
-Op locatie Karwei – voormalige stalen ramen fabriek mogelijk veel appartementen/woningen
-Doorslagzone 2 appartementencomplexen (450 woningen)
-Verplaatsing zaterdagmarkt naar Centrum

Daarbij komt nog de ontwikkeling  van de HN-locatie aan de Noordstedeweg met zijn torenflat en ondergrondse parkeergarage, herontwikkeling bedrijven terrein Hilde Kropstraat-Herenstraat tot gemengd woon-werk gebied en de transformatie van Karwei tot woontoren met een commerciële plint. Je kunt je ook de vraag stellen of de twee tankstations van BP en Tinq nog in een woonwijk thuishoren.

De motie ‘Ontlasting verkeersdruk Noordstedeweg’ die op 23 maart jl. is ingediend door zes Nieuwegeinse Politieke partijen komt ook niet zo maar uit de lucht vallen. De samenwerkende wijknetwerken onderstrepen deze motie. ‘Maar wij vragen het College nadrukkelijk niet alleen de Noordstedeweg te ontlasten maar vooral ook verder te kijken. Sterker nog; leg vooral de nadruk op het ontlasten van de Binnenwal en de Sluyterslaan. Daarmee wordt de Noordstedeweg ook ontlast.’

In het verleden heeft het wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot al eerder gevraagd om ontlasting van de wegen in hun wijk. Daarin werd gevraagd wanneer de Richterslaan als 30km/u weg ingericht gaat worden zoals door de gemeente was toegezegd. Dat staat namelijk in het gemeentelijk nieuwsbericht van april 2011. Realisatie zou 2012 zijn. In 2010 is een ‘belevingsscan’ gemaakt waarin met name de onveilige oversteekplaats op de Zwanenburglaan ter hoogte van winkelcentrum Nedereind genoemd wordt. Tot op heden is daar niets veranderd.

Marcel Siermann, voorzitter van het wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot: ‘In het door Tauw opgestelde rapport (Verkeerskundig advies snelheidsremmende maatregelen op de Zwanenburgstraat, Nieuwegein, feb. 2012) staat in de conclusie het volgende: “De inrichting van de Zwanenburgstraat voldoet niet aan de inrichting van een erftoegangsweg gelegen in een 30 km/uur-zone”. ‘Ook hier is nog niets meegedaan’, aldus Siermann.

Oranjewoud heeft toentertijd een verkeersstudie gemaakt over Jutphaas Wijkersloot. Daaruit blijkt dat er een aanzienlijk deel van het verkeer in de wijk slechts doorgaand verkeer is. Letterlijk staat er: “Mogelijk ervaren weggebruikers de route door de wijk als een sneller alternatief’. En dat stamt nog uit de tijd dat er op de Zuidstedeweg minder stoplichten stonden en er nog 70km/u gereden mocht worden.”

Dat een dergelijke hoeveelheid verkeer ook voor de gezondheid van de bewoners een negatief effect heeft is een open deur. ‘Geluidsoverlast en fijnstof hebben we al genoeg!’ aldus Corrie Vorst van het wijkplatform Centrum Merwestein. ‘Ook de projecten die voortgekomen zijn uit ‘Betere Buurten’ zijn bedoeld om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten zodat ook in de toekomst onze wijken een fijne plek zijn om te wonen. Er wordt dus flink geïnvesteerd in het groen, paden, straten en verlicht ig. Daar past ons inziens geen ‘verkeersinfarct’ in’ aldus Siermann.

De vragen aan het college:
1) Wat is de status van de eerder genoemde rapporten en verkeersstudies?
a. wordt de Richterslaan als 30km weg ingericht?
b. wordt de onveilige oversteek bij Nedereind aangepakt?
c. wordt de Zwanenburglaan een 30km zone?

2) Bijna iedereen in onze wijk kent wel iemand die bv in de Batau of Galecop woont en gewoon erkent dat je via de Sluyterslaan ‘lekker door kan rijden’ in plaats van al de stoplichten op de AC Verhoefweg.
Notabene raadsleden erkennen deze route om die reden te nemen. Is er al eens een serieus onderzoek
geweest naar het invoeren van een zgn. groene golf? Wat zijn de uitkomsten?

3) Ondertussen is ook de dienstregeling van de stadsbussen flink uitgebreid. Hoe denkt U dat te kunnen verminderen op de Noordstedeweg?

4) Wij maken ons grote zorgen over de verkeersdrukte en -veiligheid rond de grote bouwprojecten komende jaren. Want voordat de woningen opgeleverd worden zal er eerst (veelal zwaar) bouwverkeer door de wijken moeten naar met name de HN locatie en de Doorslagzone. Hoe denkt het College te gaan organiseren dat:
a. er voldoende doorstroming blijft?
b. de veiligheid voor voetgangers en fietsers geborgd blijft?
c. de overlast voor de huidige bewoners tot een minimum beperkt blijft?

5) En als al die woningen zijn gerealiseerd; hoe staat het dan met de parkeerdruk? Is daar voldoende
rekening mee gehouden? Of blijft de situatie zo dat er nét buiten het betaald parkeren ergernis is van
bewoners? Met enige scepsis hebben we gelezen dat er voor de 450 woningen in de Doorslagzone 250
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Waar gaan die andere auto’s dan parkeren?

Vorst en Siermann, beide voorzitters van de wijknetwerken: ‘Tot slot; het is niet voor niets dat wij als besturen van beide wijknetwerken samen optrekken in deze kwesties, Wij willen voorkomen dat de oplossing in de ene wijk tot extra overlast in de ander wijk leidt. Met alleen de Noordstedeweg ontlasten wordt de druk in de omliggende wijken en routes alleen maar groter. Om die reden verzoeken wij het college verder te kijken dan alleen de Noordstedeweg. Als wijknetwerken zijn wij graag bereid energie en tijd te steken in het meedenken in een oplossing die niet alleen voor onze wijkbewoners maar voor alle Nieuwegeiners en hun bezoekers acceptabel is. Wij schuiven graag bij de gesprekstafel aan.’

One thought on “Wijknetwerken Jutphaas/Wijkersloot en Centrum Merwestein uiten hun zorgen aan het college van B&W

  1. Greet

    Achterlijk om de Sluyterlaan 30km-zone te maken.
    Dit is een doorgaande weg, waarlangs ook de hulpdiensten gewoon snel moeten kunnen verplaatsen, zonder de bergen verkeersdrempels die je met een 30km-zone krijgt.
    Bovendien zorgen al de drempels voor een zeer grote toename van uitlaatgassen. Niet alleen van de auto’s maar ook van de bussen (die al 30 keer zoveel uitstoten als auto’s). bij elke drempel wordt er afgeremd en daarna flink opgetrokken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk