Welzijnszaken/Welzijn (2002/4036)

Het aantal ouderen in Nieuwegein (mensen van 65 jaar en ouder) neemt naar verwachting toe van 5.658 (9%) in 2000 naar 7.782 (13%) in 2010. Door het initiëren van preventieve projecten wordt een bijdrage geleverd aan het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en wonen van ouderen. Dit is een van de doelstellingen in de Nota Ouderenbeleid die in 1998 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het college stelt nu aan de raad voor om twee activiteiten te subsidiëren, een Ontmoetingscentrum met € 14.000 en het project Samen eruit / Activerend Huisbezoek met € 15.315. Het Ontmoetingscentrum biedt een dagsociëteit voor dementerende ouderen in combinatie met ondersteuning voor de mantelzorgers, waardoor deze de verzorging langer vol kunnen houden, en opname in een verzorgings- of verpleeghuis wordt voorkomen of uitgesteld.

Het Activerend Huisbezoek is een regionaal vrijwilligersproject, waarbij vrijwilligers tijdelijk ouderen volgens een bepaalde methodiek ondersteunen, waardoor zij weer meer greep krijgen op hun eigen leven. Het gaat hierbij om ouderen die door omstandigheden tijdelijke uit hun evenwicht zijn (overlijden, verhuizing etc.).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk