Welzijnszaken / Gemeentelijke Sociale Dienst (2002/2498)

Op 1 januari 2002 is de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen ingevoerd. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop gemeenten de regie en de uitvoering van reïntegratietrajecten kunnen invullen. Het college heeft besloten om de activeringstaak bij de gemeentelijke Sociale dienst te houden. Ook laat het college onderzoeken op welke manier (een deel van) de eerder in dit verband opgelegde bezuinigingstaakstelling alsnog per 2003 kan worden gerealiseerd.

De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2003. De notitie wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de vorming van het nieuwe college bekend gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk