Toekomstscenario brede ondersteuning bij (on) betaald werk

De raad van Nieuwegein besprak op donderdag 23 februari het voorstel van het college over de toekomst van de Pauwbedrijven. Door veranderingen in wetgeving (Wet Sociale Werkvoorziening) moet hierover worden nagedacht. Het college stelt voor om de ondersteuning van mensen die nu via de Pauwbedrijven werk vinden, lokaal vanuit de gemeente te gaan uitvoeren. De fractie van GroenLinks: ‘Wij houden vast aan ons uitgangspunt dat er voorzien moet worden in een gevarieerd aanbod van ondersteuning dat recht doet aan de noden van een kwetsbare groep mensen. Voorkomen moet worden dat de groep die niet, of niet zonder meer bij reguliere werkgevers kan werken, buiten de boot valt. Om dit te kunnen doen is een duurzame en sluitende sociale infrastructuur nodig.’

Zes gemeenten werken samen in de Pauwbedrijven. Het voorstel van de colleges dat dus ook in de Nieuwegeinse raad is besproken, is opnieuw een stap richting een besluit over hoe vanuit de Wet Sociale werkvoorziening, de brede ondersteuning aan mensen die moeilijk zelfstandig werk kunnen vinden kan worden georganiseerd. Een definitief besluit hierover wordt genomen in mei/juni van dit jaar. Dit zal gevolgen hebben voor het al dan niet voortbestaan van de Pauwbedrijven. Alle betrokkenen hebben de intentie om de ondersteuning van mensen die moeilijk zelfstandig werk kunnen vinden, goed te organiseren en doen veel moeite om tot een goed besluit te komen. Maar wat goed is, is nu nog onvoldoende uitgekristalliseerd.

GroenLinks: ‘Wij willen graag meer concrete informatie over de uitvoeringsmogelijkheden van een alternatief voor het samenwerkingsverband met de Pauwbedrijven. Er is wat ons betreft nog geen helder perspectief. Met de motie ‘Toekomstscenario brede ondersteuning bij (on)betaald werk’ roepen we het College op om in de uitwerking van het voorkeursmodel van het College expliciet informatie te geven hoe een en ander concreet georganiseerd kan worden.’ Deze motie is door de raad aangenomen. Ook heeft GroenLinks het PvdA amendement mee ingediend waardoor het college opdracht krijgt ook te onderzoeken hoe een werkorganisatie in regionaal verband kan worden gevormd, met daarin de focus op uitvoering van (nieuw)beschut werk. Een organisatie die tegelijk ook een vangnet vormt, waarbij er een vaste locatie is voor de doelgroep die niet bij werkgevers kan worden geplaatst.

De motie

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk