Katern

Terugblik op de raadsvergadering van 22 juni 2017

Donderdag 22 juni vergaderde de gemeenteraad. De motie over input in de onderhandeling over herijking van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties is voor de tweede keer in stemming gebracht, maar behaalde opnieuw geen meerderheid en is dus niet aangenomen. De raad heeft het vernieuwingsplan voor de openbare ruimte van de Rijtuigenbuurt vastgesteld. Vervolgens heeft de raad de ruimtelijk-economische koers U10 ‘Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living’ vastgesteld. Een amendement om de koers meer lokaal vast te stellen werd daarbij verworpen.

Daarna zijn de thema’s voor de economische visie vastgesteld. Een amendement om bij de uitwerking talentontwikkeling ter bevordering van de aansluiting op de arbeidsmarkt als extra aandachtspunt mee te nemen, is door de raad aangenomen. Tijdens de raadsvergadering is besloten om in te stemmen met het starten van het citymarketingtraject. Een amendement en twee moties zijn ingetrokken nadat het college had toegezegd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de inhoud daarvan, tenzij uitvoering echt niet mogelijk is. Het amendement om de doelen voor citymarketing aan te passen, werd verworpen. De raad heeft een zienswijze kenbaar gemaakt op de begroting 2018 van Werk en Inkomen Lekstroom. Hierbij werd een amendement ingetrokken omdat het college de zienswijze al had aangepast aan het gevoelen van de raad met betrekking tot de uitgesproken ambities.

Ten slotte heeft de raad zonder debat besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

• Zienswijze op de ontwerpbegroting van de GGD regio Utrecht
• Zienswijze op de jaarrekening en begroting van de RMN
• Zienswijze op de kadernota, jaarrekening en meerjarenbegroting van de Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht
• Huisvestingverordening regio Utrecht
• Zienswijze op de jaarrekening en begroting van de PAUW bedrijven
• Ontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Zuid-West

De vergadering is op maandag 26 juni voortgezet om twee moties over het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop te bespreken evenals een motie over de regionale woningbouwopgave. Bij het drukken van deze krant moest de vergadering nog plaatsvinden, dus de terugblik hierop volgt volgende week.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren