Terugblik op de raadsvergadering van 23 en 30 juni 2016

Vragenhalfuurtje
Tijdens het vragenhalfuurtje zijn vragen gesteld over de N-pas en overlast van dealers en hangjongeren.

Benoeming Erna Kotkamp
Erna Kotkamp vervangt tijdelijk Monique de Beer in de raad namens de fractie van Groen Links vanwege ziekte van Monique de Beer.

Rekenkamerrapport inzake het Informatievoorzieningsbeleid
De raad heeft n.a.v. een rapport van de Rekenkamercommissie besloten om het college opdracht te geven informatievoorzieningsbeleid te ontwikkelen en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Verkenning onderwijshuisvesting primair onderwijs-sportaccommodaties
De raad heeft na een voorstel tot wijziging besloten om nog niet de ambities voor het terugbrengen van het aantal schoolgebouwen en sportaccommodaties vast te stellen, maar eerst het haalbaarheidsonderzoek hiernaar af te wachten.

Burgerinitiatief Maalvaardig maken poldermolen Oudegein
De raad heeft besloten om naar aanleiding van het ingediende burgerinitiatief het college op te dragen initiatief te nemen met betrekking tot de poldermolen Oudegein om deze aan te sluiten op het watersysteem en maalvaardig te maken. De raad stelt hier maximaal 60.000 euro voor beschikbaar.

Hamerstukken
De raad heeft alle overige hamerstukken conform voorstel vastgesteld. Het betreft diverse jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen, twee coördinatieregelingen, oprichting stichting binnenstadsmanagement en de Winkelvisie Nieuwegein. Naar aanleiding van de hamerstukken heeft de raad een aantal moties aangenomen. Zo draagt de raad het college op het vrijgesteld vermogen voor de bijzondere bijstand per 1 juli 2016 te bepalen op het bedragen van 2015. De raad roept het college op om er bij de gemeente Utrecht op aan te dringen haast te maken met de sanering van de Nedereindse plas en bij het recreatieschap om plannen te maken voor de aanleg van het voetpad van de Nedereindseweg naar de plas. De raad heeft ook het college opgeroepen om in te zetten op het wegwerken van de wachtlijsten voor intramurale zorg door tot de afspraak te komen dat het zorgkantoor toestemming verleent voor de benodigde plaatsen om het tekort aan intramurale zorg te ondervangen.

Motie kasteel
Een motie om het college op te dragen te onderzoeken of kasteel Rijnhuizen door de gemeente gekocht kan worden, is door de raad verworpen.

Moties startnotie bestemmingsplan Rijnhuizen
Een motie om het college te verzoeken de naam van het industrieterrein Plettenburg-west te wijzigen in woonwijk Ruinhuizen, is door de raad aangeno-men. Een motie om in het nieuwe bestemmingsplan vast te leggen dat het bebouwingsvlak niet zal afwijken van het gepresenteerde bouwvlak en te streven naar 60 % groenbestemming, is niet aangenomen.

Afscheid Guido Bamberg en Hans Verdouw
De raad heeft afscheid genomen van de raadsleden Guido Bamberg (PvdA) en Hans Verdouw (SP). De heer Bamberg heeft daarbij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zijn opvolger wordt in de raad van september toegelaten. De opvolger van Hans Verdouw, Frank van den Heuvel, is in de vergadering geïnstalleerd.

Jaarstukken 2015, voorjaarsnota 2016 en kadernota 2017
De raad heeft de jaarstukken 2015, de voorjaarsnota 2016, de kadernota 2017 en de jaarstukken Grondbedrijf 2015 ongewijzigd vastgesteld. De amendementen die op de voorstellen werden ingediend zijn verworpen. Er zijn wel twee moties aangenomen: een motie om het college op te dragen een plan van aanpak voor te leggen voor een structureel sluitende exploitatie van de Gemeentewerf en een motie om het college op te dragen bekendheid te geven aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk