Stadsbeheer/Planvorming (2001/12908)

Het college stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 435.629 (ƒ 960.000) beschikbaar te stellen voor het realiseren van het Wijkverkeersplan Doorslag, te dekken uit de bestemmingsreserve Meerjarenplan verkeer en vervoer (MJPvv).

Begin oktober heeft de gemeente het wijkverkeersplan voor Doorslag ter inspraak voorgelegd aan de belanghebbenden.

In het wijkverkeersplan worden de plaatsen aangegeven waar snelheidsremmende maatregelen het te hard en onveilig rijden moeten verminderen. Ook bevat het wijkverkeersplan enkele verbeteringen voor fietsers en voetgangers. Het wijkverkeersplan kreeg tijdens de inspraakbijeenkomst op 3 oktober 2001 voornamelijk positieve reacties.

Op basis van de inspraakreacties zijn enkele wijzigingen in het plan verwerkt. Het voorstel gaat op 10 januari 2002 om advies naar de raadscommissie VMC en op 31 januari ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk