Rekenkamercommissie zoekt onderwerpen

De rekenkamercommissie van Nieuwegein zoekt nieuwe onderwerpen voor het onderzoeksprogramma 2015 en 2016. Inwoners van Nieuwegein worden van harte uitgenodigd om hun ideeën en suggesties voor onderzoeksonderwerpen in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 10 december 2014 via e-mail: rekenkamercommissie@nieuwegein.nl. De commissie hanteert de volgende criteria voor onderzoeken:

1. Het moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid;
2. Er moet sprake zijn van een substantieel belang;
3. Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen;
4. Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken;
5. De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking.

Het concept zal met u worden besproken tijdens een raadsinformatieavond. Gestreefd zal worden voor 31 januari 2015 te komen tot een onderzoeksprogramma voor de komende twee jaar.

De rekenkamercommissie verricht kritisch en onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Doel is het optreden van de gemeente, waar nodig, te verbeteren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk