Katern

Raadsbijeenkomsten juni 2017

1 juni 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Transformatie Wet sociale Werkvoorziening (Wsw)
Op donderdag 1 juni wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de transformatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Aan de orde komen het proces van het transformatieplan, de organisatie dienstverlening inwoners en werkgevers bij werk, de vormgeving van de beschutte werkomgeving / vangnet, wat betekent het voor de medewerkers, zowel de Wsw-medewerkers als het niet-regeling-gebonden personeel van PAUW Bedrijven en de samenwerking met andere gemeenten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden op de gemeentewerf, Utrechthaven 1.

6 juni 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Financiële Stukken
Dinsdag 6 juni is er een raadsinformatiebijeenkomst over de Jaarrekening 2016, de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018. Op de bijeenkomst wordt informatie verstrekt over de Jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017. Over de Kadernota 2018 vindt een verdiepingsslag plaats over thema’s die in de Kadernota 2018 zijn opgenomen. De bijeenkomst start om 20.00 uur in het stadshuis, Stadsplein 1.

7 juni 2017 Commissie Samenleving
Woensdag 7 juni 2017 vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda staan de onderwerpen Vaststelling thema’s Economische Visie, Citymarketingplan Nieuwegein, Zienswijze jaarverslag 2016 WIL  en begroting 2018 WIL,  Zienswijze jaarverslag 2016 en begroting 2018 Pauw-bedrijven en Regionale ontwikkelingen. De vergadering begint om 20.00 uur.

8 juni 2017 Commissie ROM
Donderdag 8 juni komt de commissie ROM bijeen. Op de voorlopige agenda staat geagendeerd Vaststelling bestemmingsplan Blokhoeve Zuid-West, Vernieuwingsplan Rijtuigenbuurt, Zienswijze begroting 2018 RMN, Voortgangsrapportage grote projecten en  project Omgevingswet mei 2017, Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop en Regionale ontwikkelingen. De vergadering start om 20.00 uur.

8 juni 2017 Commissie ABZ
Ook op donderdag 8 juni vergadert de commissie ABZ. Op de voorlopige agenda de onderwerpen Ruimtelijk-economische koers en uitvoeringsagenda U10-gemeenten, Jaarrekening 2016, Jaarstukken Grondbedrijf en Regionale Ontwikkelingen. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur.

Vergaderlocatie commissievergaderingen is het Stadshuis, Stadsplein 1, Nieuwegein.

Datum Overige bijeenkomsten Aanvang
15 juni 2017

15 juni 2017

Raadsinformatiebijenkomst over Omgevingswet

Raadsinformatiebijeenkomst over de Digitale transitie

20.00 uur

20.00 uur

21 juni 2017 Commissievergadering Financiële stukken 20.00 uur
22 juni 2017 Reguliere raadsvergadering 20.00 uur
29 juni 2017 Raadsvergadering Financiële stukken 14.00 uur
3 juli 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Wet sociale werkvoorziening 20.00 uur

Algemene informatie
De agenda’s voor de raadsinformatiebijeenkomsten van 1 en 6 juni 2017 en de commissievergaderingen van 7 en 8 juni zijn te raadplegen via de website http://www.nieuwegein.nl/gemeenteraad.

Uitnodiging voor de commissievergaderingen van de gemeenteraad
Sinds maart 2017 experimenteert de gemeenteraad van Nieuwegein met een vernieuwde vergaderwijze. Dit is voor inwoners van Nieuwegein vooral te merken tijdens de commissievergaderingen. Tijdens de commissievergaderingen houden de commissieleden geen lange betogen meer, maar voeren zij een gesprek en stellen vragen aan het college, elkaar en aan andere belangstellenden bij een (raads)voorstel dat op de agenda staat. Iedere belangstellende mag aan de vergadertafel plaatsnemen op het moment dat het betreffende agendapunt wordt besproken. U kunt dan eerst uw naam noemen en aangeven waarom u mee wil praten. Daarna kunt u deelnemen aan de vergadering en vragen stellen of opmerkingen maken, zowel richting de commissieleden als de aanwezige wethouder(s). U kunt zich hiervoor aanmelden tot een half uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of via griffie@nieuwegein.nl . We zijn nu nog in de experimenteerfase en gaan de werkwijze in de zomer van 2017 evalueren. Wij horen dus ook graag van u wat u van de nieuwe werkwijze vindt. We hopen dat u met ons meedenkt. Komt u vooral kijken of meepraten tijdens de commissievergaderingen op 7 of 8 juni.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk