Planologische uitgangspunten voor het woonwagenkamp aan de Hofweide

Aan de Hofweide in de wijk Batau-Noord bevindt zich een woonwagenpark bestaande uit een zestal woonwagens. Het college heeft ingestemd dat gemeentegrond aan de BV Woonwagenexploitatie wordt verhuurd ten behoeve van het woonwagenpark. Daarnaast heeft het college ingestemd met planologische uitgangspunten op basis waarvan een bestemmingsplan wordt opgesteld. Deze uitgangspunten zijn de basis voor vergunningverlening en handhaving.

Beslispunten:
– In te stemmen met de voorgestelde planologische uitgangspunten en te besluiten deze vast te leggen in een nieuw bestemmingsplan voor het woonwagenpark aan de Hofweide.
– Conform bijgevoegde tekening en overeenkomst gemeentegrond aan de BV Woonwagenexploitatie te verhuren ten behoeve van de bewoners van de Hofweide.
– In te stemmen met de voorgestelde handhavingsstrategie ten aanzien van illegaal geplaatste bouwwerken, illegaal in gebruik genomen grond en aantasting openbaar groen.
– Instemmen met bijgevoegde brief aan de raad.

Akkoord met voorstel

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk