Opstarten procedure projectomgevingsvergunning Krijtwal 17-23

Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor Krijtwal 17-23. Het college heeft ingestemd met het opstarten van een planologische procedure. Dit is nodig omdat dit bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan Fokkesteeg-Merwestein (2009). Het college is in principe bereid hieraan mee te werken omdat het plan bijdraagt aan de gemeentelijke woningbouwopgave en aan het terugdringen van de leegstand in kantoorpanden. Het college heeft randvoorwaarden meegegeven voor de nadere uitwerking van het bouwplan. Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage voor zienswijzen.

Beslispunten:
1. Besluiten om bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan met Reshape Properties;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo medewerking verlenen aan transformatie van het kantoorpand aan de Krijtwal 17-23 naar 30 appartementen.
3. Besluiten om geen exploitatieplan conform artikel 6.12 Wro vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd met de anterieure overeenkomst.
4. Instemmen met bijgevoegde ontwerpvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, welke 6 weken ter inzage wordt gelegd in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
5. Instemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit hogere waarden, dat tegelijkertijd ter inzage wordt gelegd.

Akkoord m.d.v. dat een brief aan de raad wordt gestuurd, waarbij de raad wordt geïnformeerd over het principebesluit omgevingsvergunning.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk