Openbare bekendmaking

Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad Inhoud Het College van B & W van Nieuwegein heeft in haar vergadering van 5 september jl. de Nota Stadsgesprekken IOB voor kennisgeving aangenomen en het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB), de Nota van Aanbevelingen IOB, de daarbij behorende grondexploitatie en de nota Operationeel Plan Binnenstad 2002 – 2004, als uitvoeringsgericht integraal beleidskader voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Nieuwegein vastgesteld.

Alle voornoemde nota’s worden aan de gemeenteraad op 18 oktober voorgelegd. De Nota Stadsgesprekken, de Nota van Aanbevelingen en het Operationeel Plan 2002–2004 liggen vanaf vrijdag 7 september voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het gemeentehuis en zijn voor een bedrag van ƒ 7,50 per stuk verkrijgbaar.

Volgens de ‘Inspraakverordening Nieuwegein 2001’ kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen over de wijze van uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij het college van B & W. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, dient uw klacht uiterlijk donderdag 4 oktober bij de gemeente binnen te zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk