Nóg hogere windturbines (tot 270 meter) in Rijnenburg en Reijerscop

De gemeente Utrecht en initiatiefnemers Rijne Energie c.s. willen mogelijk nóg hogere windturbines plaatsen in de polders Rijnenburg en Reijerscop op de grens met Nieuwegein. Dit blijkt uit een recente notitie die door de gemeente Utrecht samen met initiatiefnemer Rijne Energie aan bewoners is voorgelegd. Deze notitie spreekt van inrichtingsalternatieven met een maximale tiphoogte van 270 meter.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Het onderzoek dat de gemeente Utrecht en initiatiefnemer Rijne Energie naar buiten hebben gebracht is een zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Die is verplicht voor de Milieu Effect Rapportage M.E.R. Het is een volgende stap in de besluitvormingsprocedure voor windturbines in Rijnenburg en Reijerscop. Tot nu toe was uitgegaan van windturbines van maximaal 230 meter tiphoogte.

‘Bij het definiëren van de zoekgebieden is de gemeente uitgegaan van grote windturbines met een ashoogte van 155 meter en een rotordiameter van 150 meter’, zo erkent het NRD-onderzoek.

Pieter van Veenen van Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR): ’Zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad wordt er nu dus onder verantwoordelijkheid van wethouder Lot van Hooijdonk, zonder blikken of blozen, nog eens een verhoging van 40 meter boven op de toch al extreme hoogte van de windturbines voorgesteld.’

Provocatie
Van Veenen: ’Wij vinden dit een verwerpelijke ontwikkeling en een enorme provocatie naar omwonenden en spreken hierover onze ernstige afkeuring uit. Juist de enorme rotor (met rotorbladen met een diameter van 180 meter) veroorzaakt met name de lage bromtonen. Het gaat dan om hoorbaar en niet-hoorbaar laagfrequent geluid. Vooral mensen die er gevoelig voor zijn zullen ernstige gezondheidsschade ondervinden. Het gaat volgens TNO dan om 9% van de vele duizenden omwonenden in Nieuwegein, Rijnvliet, De Meern en Veldhuizen en natuurlijk in de polders zelf.’

‘Ook de waardedaling van woningen is rechtstreeks afhankelijk van de tiphoogte van de turbines. Bij 270 meter hoge turbines verliezen duizenden woningbezitters in een straal van ruim 2 kilometer zo’n 7% van hun woningwaarde’, aldus de BVRR Zienswijze op de NRD.

Onderzoek niet onafhankelijk
Het genoemde NRD-onderzoek is uitgevoerd door het omstreden onderzoeksbureau Pondera. ‘Dat bureau staat op sociale media bekend als de argumentenfabriek van de windmolenlobby’ aldus van Veenen. Pondera kwam vorig jaar al in opspraak wegens de schijn van belangenverstrengeling in Amsterdam en heeft later om die reden de opdracht van een onderzoek in Barendrecht terug moeten geven.

‘Onwelgevallige feiten en kritische onderzoeken worden in het NRD-onderzoek stelselmatig verzwegen. Dit komt goed van pas voor de opdrachtgever, die zelf ook onwelgevallige feiten negeert. Wij beschouwen Pondera als niet onafhankelijk: de slager keurt hier zijn eigen vlees’, zegt  Pieter van Veenen.

Nieuw dieptepunt
BVRR wijst erop dat er nog steeds onderhandelingen worden gevoerd over het alternatief met alleen zonne-energie dat veel meer oplevert dan het huidige plan. ‘Dit eenzijdige NRD-rapport vormt een nieuw dieptepunt in de huidige impasse’ zo laat de belangenverenigiging BVRR onze redactie weten.

Over Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)
Grootschalige windmolens in de directe omgeving van de polder Rijnenburg leidt al in de planvorming tot veel onrust en bestuurlijke problemen: er is immers een enorme impact op de bestaande functies van deze groene-hart polder en ook voor de toekomst na 2030 voor duurzame woningen. Maar ook op landschap, levende natuur, dag-nachtritme, of waardedaling van bestaande huizen. Los daarvan ontstaan er bepaalde vormen van hinder die niet te bestrijden zijn (o.a. met betrekking tot geluid en slagschaduw, lichthinder). Deze belangengroep ziet in zonne-energie en kleinschaliger opzet veel meer toekomst.

Het hoofddoel van de belangengroep is het voorkomen van hinder. Dat doel en de aanpak zijn verwoord als volgt:

De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) is actief als belangenorganisatie voor personen die wonen in of rond het hierna omschreven plangebied genaamd Rijnenburg /Reijerscop binnen een afstand van 1500 meter dan wel binnen een afstand van tien maal de tiphoogte van (geplande) windturbine(s).

Dit plangebied wordt in het oosten en noorden begrensd door de snelwegen A-2/A-12 (inclusief de bermen ter weerszijden van deze snelwegen), en in het zuiden en westen door de gemeentegrenzen van Woerden, Montfoort en IJsselstein. Het gebied valt grotendeels onder het bestuur van de stad Utrecht en is onderdeel van de wijk ‘Vleuten- de Meern – Haarzuilens’.

One thought on “Nóg hogere windturbines (tot 270 meter) in Rijnenburg en Reijerscop

  1. Gerard Grondbezitter

    Belangenvereniging? Het is helemaal geen vereniging. Nooit geweest. Je kunt er ook helemaal niet lid van worden. BVR heeft in al die jaren nog nooit een bijeenkomst georganiseerd voor haar achterban (leden). En buiten Pieter van Veenen is het een mysterie wie er in ‘het bestuur’ zitten. En als je als omwonende daar naar vraagt word je vakkundig genegeerd. Als ik het ongenuanceerde artikel zo lees zou het me niks verbazen als de PEN redactie zelf ook belang heeft bij dit mysterieuze bewonersgroepje.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk