Nieuwegein wil blijven inzetten op gezonde, leefbare en duurzame wijken

College wil blijven investeren, omdat de opgaven te urgent zijn en de stad met onze inwoners en organisaties dit van ons verwachten. Dat stelt het college van B&W in de begroting die zij voorlegt aan de gemeenteraad. Nieuwegein staat voor de uitdaging om te behouden wat in het verleden met elkaar is opgebouwd en tegelijkertijd volop in te blijven zetten op klimaat, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Denk aan betaalbare woningen, vergroening, maatschappelijke voorzieningen, sterke ov- en fietsverbindingen en de veiligheid en leefbaarheid van buurten.

De raad zal de begroting op 26 oktober voor het eerst bespreken tijdens een Avond voor de Stad. Hierbij kunt u als inwoner of belanghebbende meespreken. Op 2 november vindt besluitvorming plaats in de openbare raadsvergadering. U bent van harte welkom (ook online te volgen).

Samenwerken aan een gezonde meerjarenbegroting
De voorliggende begroting kent een positief begrotingssaldo voor de jaren 2024 en 2025. Vanaf de begroting 2026 en in de daaropvolgende jaren ontstaan echter tekorten die de financiële gezondheid van de stad onder druk zetten. Wethouder Financiën Ellie Eggengoor: “Dit ontstaat doordat onzeker blijft hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt. Ook krijgt de gemeente te maken met structureel hogere lasten om de huidige stad kwalitatief op orde te houden. Daarom hebben we als college op verzoek van de raad een aanpak voorgesteld om in 2025 samen met de stad te komen tot keuzes die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2025-2028.”

Wethouder Ellie Eggengoor

Focus op balans tussen behoud en ontwikkeling
Huidige en volgende generaties moeten in Nieuwegein kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarvoor bouwen we woningen die aansluiten bij de vraag van onze inwoners, en betaalbaarheid is daarin belangrijk. Onze groei van de stad vraagt ook om de noodzaak om te investeren in voorzieningen voor sport en jeugd. Denk aan het sportpark en de verkenning naar een mogelijk evenemententerrein.

Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de omgeving van de bestaande en nieuwe wijken aantrekkelijk is met groene buurten waar men zich thuis voelt. Eggengoor: “Doordat wijken, maar ook scholen, wegen en fietspaden enkele tientallen jaren oud zijn, vraagt dit om flinke investeringen de komende jaren. Onder meer met het programma Betere Buurten blijven we in de bestaande wijken een brede kwaliteitsimpuls geven.”

Gelijke kansen voor jong en oud
Onze ambitie is dat mensen, zowel jong als oud, in Nieuwegein zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen voor een gezond leven. En, wanneer dat (even) niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning en bescherming als dat nodig is. “Zo ondersteunen we ouderen om hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. En we bieden bijvoorbeeld bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien. Ook helpen we mensen die het financieel niet redden met bijvoorbeeld schuldhulpverlening en hulp bij administratie.”

Ondernemers en inwoners verduurzamen
Eggengoor: “De komende jaren investeren we om de bedrijventerreinen Plettenburg en De Wiers toekomstbestendig maken. Dat betekent dat de gemeente in gesprek gaat om samen met bedrijven, gebouweigenaren en andere betrokken organisaties in kaart te brengen hoe we de openbare ruimte, private ruimte én gebouwde omgeving duurzaam kunnen vernieuwen.”

Om stappen te zetten in de energietransitie wil de gemeente inwoners voor een deel ontzorgen. Belangrijk hierin is een collectieve warmte-oplossing zodat huizen van het gas af kunnen. En vervolgt Eggengoor: “We helpen inwoners om maatregelen te nemen die de energievraag verlagen. Daarvoor zijn er subsidies beschikbaar voor verduurzamings- en energiebesparende maatregelen. Ook helpen we specifiek huishoudens met een kleine beurs met energiebesparing.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk