Nieuwegein investeert in kwaliteit van de stad

De kwaliteit van de stad op orde voor bewoners en ondernemers. Die ambitie spreekt het college van B&W uit in de laatste kadernota van deze collegeperiode. De kadernota die de gemeenteraad vaststelt, is een belangrijke stap naar de begroting 2018 en geeft een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op langere termijn. Het college zet met Betere Buurten in op duurzame vernieuwing van buurten. Goed ingerichte en onderhouden buurten zorgen voor prettig samenleven.

In samenwerking met de stad wil de gemeente de komende jaren verder werken aan het vergroten van de veiligheid. Voor meer diversiteit in het woningaanbod is er het ‘Woningbouwprogramma 2030’. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, faciliteert de gemeente de inzet van bewoners om elkaar te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Voor de uitvoering van de speerpunten zijn in een aantal gevallen aanvullende middelen nodig. De gemeenteraad stelt de kadernota in de vergadering van 29 juni vast.

‘Na een periode van bezuinigingen is er weer meer ruimte voor een kwaliteitsimpuls voor de stad. Het college stelt voor om een heroverweging te maken rond de laatste bezuinigingen en een deel daarvan niet door te voeren nu het niet langer nodig lijkt. Er is ruimte om te werken aan verbeterslagen in buurten, modernisering van sporten onderwijsgebouwen en onze digitale dienstverlening. Zo houden we de vele voorzieningen in stand tegen een betaalbaar belastingniveau. Nieuwegeinse bewoners betalen rond de 20% lagere lokale belastingtarieven dan het regionale en landelijke gemiddelde. In 2018 stijgt de OZB slechts met het inflatiepercentage van 1,2%’, aldus wethouder Johan Gadella van Financiën.

Groen en schoon
Het college stelt voor om structureel € 500.000 extra per jaar beschikbaar te stellen voor het beheer van de openbare ruimte, het onderhoud aan groen en speeltoestellen. Ook investeringen in sport- en onderwijsgebouwen zijn nodig om de gebouwen aan toekomstige wensen te laten voldoen. Voor de eerste fase (tot en met 2020) is er voldoende ruimte voor het opvangen van lasten voor de vernieuwing van twee scholen (Doorslag Noord en Vreeswijk) en sportzalen (Doorslag en Industrieweg). Het voorstel is om op basis van deze ervaringen de benodigde investeringen voor overige gebouwen te bepalen. Voor de invoering van de Omgevingswet per 2019 is de komende jaren extra budget van € 500.000 per jaar nodig. Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen, zodat het straks makkelijker is om bouwprojecten te starten. Ook vraagt de verdergaande digitale dienstverlening investeringen van de gemeentelijke organisatie. Ingeschat wordt dat het gaat om een bedrag van €185.000 per jaar.

Financiële ontwikkelingen
De verbeterde financiële positie van de gemeente is gevolg van de toename van de reserves (sociaal domein en Grondbedrijf) en een vermindering van risico’s. De reserve sociaal domein is de komende jaren nodig om investeringen te kunnen betalen en risico’s op te vangen. Zo kunnen we voor langere tijd investeren in de kwaliteit van zorg en ondersteuning en op langere termijn preventieve en kwalitatieve ondersteuning bieden binnen beschikbare budgetten. De komende jaren verwacht de gemeente een toename van de reserve Grondbedrijf vanwege verkopen op bedrijvenpark Het Klooster. Het aanhoudende herstel van de economie en de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid maken dat het college noodzakelijke investeringen in de stad kan doen. De voorstellen passen binnen een sluitende meerjarenbegroting.

Gemeenteraad
Er is een informatieavond voor gemeenteraadsleden over de kadernota op 6 juni. Op 21 juni bespreekt de raad de kadernota. 29 juni is de vergadering dat de raad de financiële stukken (jaarrekening, voorjaarsnota en kadernota) vaststelt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk