Nieuwegein in de eerstvolgende jaren (2)

Waarom poogt de Verenigde Senioren Partij inzicht te verkrijgen in het reilen en zeilen van de Nieuwegeinse gemeentelijke organisatie? Er komen nogal wat zaken op de gemeenten af waarvoor zij verantwoordelijkheid dienen te dragen.

De komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel dat iedereen – oud, jong, gehandicapt en niet gehandicapt, allochtoon en autochtoon, mét en zonder problemen, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Dit Kabinet Balkenende II (CDA,VVD,D’66) is ook van mening dat het zorgen voor deelname aan de samenleving van alle burgers een gedeelde verantwoordelijkheid is van de individuele burger, zijn omgeving als maatschappelijk verband en de overheid.

Doordat er teveel eisen aan de overheid werden gesteld voor het zorgconcept van iedere burger wenst dit kabinet meer verantwoordelijkheid van de burger. En de verantwoordelijkheid voor deze gedachtegang wordt neergelegd bij de gemeentebesturen. De gemeente krijgt hiervoor twee verantwoordelijkheden:

het voeren van een algemeen beleid, gericht op bevordering van zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving. Alle burgers dienen aan de samenleving te kunnen deelnemen.

het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen van zorg aan mensen die hiervan afhankelijk zijn voor deelname aan de samenleving.

Deze gemeentelijke verantwoordelijkheden worden vastgelegd in prestatievelden. De gemeente bepaalt zelf in welke velden zij prestaties wil leveren en krijgt daarvoor grote beleidsvrijheid. Wel zijn de volgende vormeisen vereist:

De gemeente draagt zorg voor één loket ter ondersteuning van de zorgvragende burger.

De gemeente draagt zorg voor een vierjaarlijkse nota betreffende haar beleid betreffende de WMO.

Lokale organisaties en burgers (particulier initiatief) dienen betrokken te worden bij het beleid.

De uitvoering van het vastgestelde beleid komt primair in handen van welzijnsorganisaties, wooncorporaties, particulieren, zorgaanbieders. De gemeente sluit contracten af over de uitvoering, maar houdt haar beleidsvrijheid indien er sprake is van disfunctioneren.

– De gemeente kan dan zogewenst zelf als leverancier optreden.

– De gemeente moet zich publiekelijk verantwoorden over de geleverde prestaties, zodat zij hiervoor afgerekend kan worden door de burger c.q. de gemeenteraad.

Volgens de WMO bestaat er geen automatisch recht op bepaalde voorzieningen. Dit is afhankelijk van het vastgestelde gemeentelijk beleid. De gemeente krijgt de mogelijkheid om van burgers een eigen bijdrage te vragen voor voorzieningen op basis van de WMO.

De basis voor de financiering van de gemeentelijke taken is het gemeentefonds. De financiële middelen van de Welzijnswet en de WVG (samen ca € 4 miljard) worden al via het gemeentefonds uitgekeerd. Hierbij komen de middelen die uit de AWBZ overgaan naar de WMO ( ca € 1,6 miljard). Dit geld is niet meer geoormerkt. de gemeente maakt uit hoe het geld wordt besteed.

Let wel, dit wordt een gigantische onderneming. Eén voorbeeld. De plaatsen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden drastisch verminderd. De gemeenten dienen alle geïndiceerde op te vangen in woonzorgeenheden. Dat betekent dat er van de wooncorporaties moet worden geëist dat zij adequate seniorenwoningen bouwen of doen opplussen. Maar wie betaalt deze operatie?

Dit is slechts een voorbeeld van wat er de komende jaren speelt. Duidelijk is dat er zware eisen gesteld zullen worden aan de capaciteiten van de gemeentelijke organisatie om alle spelers in het veld te sturen en te controleren. Dat zijn voor een groot deel nieuwe taken of bestaande taken die op een geheel andere wijze uitgevoerd moeten worden. Daar zijn management en rapportagestructuren voor nodig die de gemeente eigenlijk nog niet kent. Daar zal op de voet gevolgd moeten worden hoe het geld gebruikt en uitgegeven wordt. Wij schreven het reeds. De gemeente heeft meer producten dan menig multinational. Nu zullen ze met die vele uitvoerders die ze inhuren om taken uit te voeren veel gerichter en gecontroleerder moeten gaan werken. Het is dus niet alleen de wetgeving die verandert.

De gemeentelijke organisatie zal moeten volgen en wel op een manier die nog nooit zo ingrijpend was. Daarom kijkt de VSP naar de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. U zult wat dat betreft nog veel van ons horen!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren