Jan met de Pet: ‘Asbest en nog eens asbest’

Wat een ellende met al dat asbest wat overal tevoorschijn komt als je op een locatie iets gaat doen! Maar weten we dit nu al niet een paar jaar? Vroeger werd er altijd gebouwd met asbest, men wist toen nog niet beter.

Het voormalig Woonzorgcentrum in Zuilenstein aan de Diepenbrocklaan is getroffen door asbest. Het gebouw moet gesloopt worden voordat woningbouwvereniging Mitros er nieuwbouw gaat plegen. Op die plek komt een nieuw Woonzorgcomplex met een huisartsenpraktijk. Je zou haast denken dat juist Mitros zou moeten weten dat er zeer waarschijnlijk asbest vrij zou komen, want zij hebben hier toch een redelijke ervaring mee. De Rijtuigenbuurt om maar eens een voorbeeldje te noemen.

Maar het vreemde aan dit is dat er drie partijen bij betrokken zijn die alle drie geven ze aan niét de eigenaar te zijn van het gebouw. Zorgspectrum, de vorige ‘bewoner’ zegt al drie jaar geen eigenaar meer te zijn van het pand en Mitros claimt dat zij pas eigenaar worden als de grond bouwrijp is, maar wie is nu de eigenaar want de gemeente Nieuwegein zegt ook geen eigenaar te zijn!

Nu zijn ze eruit, na nachtelijk beraad. Zorgspectrum is de eigenaar, maar wat schieten wij nu op met dit soort geneuzel. Er zijn weer een paar mensen blootgesteld aan het asbest voordat er mensen wakker worden.

Er moet nu allerlei onderzoek plaatsvinden om te bepalen of er verder gegaan kan worden want de sloper heeft een methode gevonden om asbest goed te kunnen verwijderen en af te voeren, maar dat moet natuurlijk wel eerst gecontroleerd worden.

Wanneer komt het besef dat asbest vrijwel zeker altijd zal opduiken in gebouwen die 30, 40 jaar geleden zijn gebouwd! Want laten we duidelijk zijn, het is nog niet zolang bekend hoe gevaarlijk asbest eigenlijk is. Dus hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeente Nieuwegein, want die geeft een sloopvergunning af dus is al eerste die moet controleren of er asbest aanwezig is of andere zaken waardoor er specifieke maatregelen moeten worden genomen. Dus niet meer zwartepieten en de bal naar een andere partij toespelen maar gewoon de verantwoordelijkheid nemen want als gemeente ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van je burgers.

Wij, als gewone burgers kunnen geen beslissingen nemen die verder gaat dan je eigen huis en dan nog wel de binnenkant. De gemeente kan en moet maatregelen nemen om de gemeenschap te beschermen en te behoeden voor dit soort zaken. En ja, natuurlijk als je in je tuintje nog een schuurtje hebt staan met zo’n grijze golfplaat kan je er bijna zeker van zijn dat er asbest aanwezig is, maar hoe kunnen ‘gewone’ mensen nu zien er asbest in een gebouw zit? Dat kunnen we niet, dus hebben wij daar een stel mensen voor in dienst genomen die dit soort zaken voor ons regelt.

Ja, ambtenaren en de politiek zijn in dienst van de gemeenschap, dus dienen zij te handelen in opdracht van de burgers en wel volgens de norm van de helft plus één, dan hebben we een democratie. Maar helaas denken die mensen die we in dienst hebben genomen daar duidelijk anders over: ‘Wij weten wat voor jullie het beste is. dus luister maar gewoon.’

Maar moeten wij zo langzamerhand niet eens duidelijk maken dat diegene die betaald ook bepaald en dat kunnen wij in maart 2018 gaan doen, in ieder geval de politiek eens flink ter verantwoording roepen wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan en hoeveel daar van vooraf was beloofd in hun verkiezingsprogramma’s. Gewoon een kwestie van een meetlat er langs.

En de ambtenaren moeten echt gaan beseffen dat zij ons moeten ondersteunen en niet dat wij hun faciliteren om elkaar bezig te houden! Dus ga doen waarvoor jullie betaald worden, en nog verrekte goed ook!

Met hartelijke groet en een fijne en veilige jaarwisseling
Jan met de Pet

Aanvulling redactie
In Nederland hebben we wetten en regels. Om te kunnen leven in een schone, hele en veilige omgeving, moet iedereen zich aan die regels houden. Doet men dat niet, dan moet het bevoegd gezag hiertegen optreden. Dit optreden is handhaven. Door het niet goed uitvoeren van de handhavingstaak ontstaan er risico’s zoals rechtsongelijkheid en gedoogsituaties. Ook kan door het niet goed uitvoeren van toezicht en handhaving bewust illegaal handelen van burgers en bedrijven mogelijk worden gemaakt. Verder kunnen door de raad gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden belemmerd of aangetast. Deze risico’s geven de noodzaak en het nut van handhavingsbeleid aan.

Inleiding
Het houden van toezicht op het naleven van regels en beleid welke betrokken is om de veiligheid en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van onze inwoners te borgen is een belangrijke gemeentelijke taak. Het naleven van regels en beleid die voor de gemeente Nieuwegein als uitvoeringstaak de basis vormt ligt o.a. vast in de APV, beleids- en uitvoeringsnota Omgevingsrecht 2015-2018, de Wet milieubeheer, WABO, Drank- en Horecawet en Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, etc.. Het beleid heeft tevens als doel om te komen tot een transparante, effectieve en efficiënte inzet van middelen, waarbij het voor een ieder duidelijk is hoe de gemeente Nieuwegein haar middelen inzet om naleving van de regels te bereiken en/of te bevorderen.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Op grond van jurisprudentie wordt gemeentelijk handhavend optreden niet alleen gezien als een bevoegdheid, maar ook als een verplichting. Burgers kunnen de gemeente rechtstreeks aanspreken op het houden van toezicht op naleving van regels en om handhavend optreden vragen. De gemeente heeft dus een zorgplicht voor het handhaven van regels.

Motivatie
In de brief van de VROM inspectie 1 november 2005 aan de gemeente Nieuwegein stelt de inspecteur dat het tekort aan personeel haar grote zorgen baart waardoor risico’s gelopen worden op het gebied van fysieke veiligheid in het ruimtelijk domein van de gemeente Nieuwegein.

Reactie 2005 college aan de gemeenteraad : ” Op basis van het nazorgonderzoek concludeert de inspecteur dat de gemeente Nieuwegein het merendeel van de verbeterpunten inmiddels heeft uitgevoerd of ingang heeft gezet. Echter gezien het tekort aan personeel heeft de gemeente prioriteiten moeten stellen, waardoor risico’s gelopen worden op het gebied van fysieke veiligheid”.

Vanwege het capaciteitstekort heeft de gemeente in 2016 in vergelijking met 2005 opnieuw prioriteiten moeten stellen. Deze keuze heeft tot gevolg dat de gemeente Nieuwegein nog steeds risico’s loopt op het gebied van fysieke veiligheid.

In vergelijking met de constateringen ( 2005-420 ) van de VROM inspectie in 2005 moet de VSP na het lezen van het jaarverslag Omgevingsrecht 2016 helaas constateren dat er nog steeds achterstanden zijn met betrekking tot de verschillende beleidsvelden en een chronische tekort aan personeel.

Gezien de incidenten van de laatste jaren en de planning van het college om o.a. snel grote bouwprojecten ( Binnenstad ) te realiseren, in combinatie met het voortdurende tekort aan personeel maakt de VSP zich grote zorgen over de controle, toetsing en handhaving van vergunningaanvragen ( Wabo ), voorschriften uit het bestemmingsplan, aan redelijke eisen van welstand, de technische voorschriften uit het bouwbesluit, de bouwverordening en wet- en regelgeving daarop.

2 thoughts on “Jan met de Pet: ‘Asbest en nog eens asbest’

 1. Karel

  Hopelijk denken de burgers nu goed na in maart met de verkiezingen.

 2. Wethouder Hans Adriani

  Goh, Jan, het wordt wel steeds duidelijker hoe het zit he? Laten we even analyseren:

  Ton de Mol van de VSP ziet verderop in zijn straat iets met afzetlinten. Hij denkt een verband te zien met Mitros, en stuurt een brief op poten, die jouw hoofdredacteur meteen tot een artikeltje verwerkt (want we weten natuurlijk dat sinds jouw hoofdredacteur in 2014 beëdigd werd als commissielid van de vsp, pen.nl naast de lokale nieuws- en roddelsite ook de propagandasite van de vsp is).

  Mitros reageert: zij zijn geen eigenaar van het pand en geen opdrachtgever van de werkzaamheden. Jouw hoofdredacteur gaat op onderzoek uit, krijgt niet de goede informatie van zorgspectrum en gokt dan maar dat er naar de gemeente gekeken wordt. Als ik hem op derde kerstdag in de avond niet bevestig dat het pand van de gemeente zou zijn, zou hij dat wel even aan Jan met de Pet doorgeven. (Vandaag heeft jouw hoofdredacteur van de gemeente en van zorgspectrum alle relevante informatie ontvangen, ook over hoe het met de asbest wordt afgehandeld, dus hij weet van de hoed en de rand).

  En zie: nog geen 24 uur uur later schrijft Jan braaf zijn schreeuwerige collumpje. Zonder natuurlijk de informatie die zijn hoofdredacteur van de gemeente heeft ontvangen. Maar met een flink naschrift van de redactie, dat opgeschreven is door de vsp. En met een stevig politiek statement over collegepartijen. En zo sla je 3 vliegen in 1 klap: samen met je hoofdredacteur creeer je mist over het nepnieuws dat door pen.nl de wereld is ingeslingerd, maak je reclame voor je zo geliefde Verenigde Seniorenpartij en maak je zonder vermelding van de relevante inhoud de collegepartijen zwart. En dat allemaal heerlijk vanuit de anonimiteit.

  Jan met de Pet blijkt een Jan met heel veel Petten. Das kennelijk best handig af en toe.

  Maar, serieus Jan, je weet het hè: de koffie staat bij mij altijd voor je klaar.

  Hartelijke groet,
  Hans Adriani

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk