Geslaagde Politieke Avond in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Het Wijkplatform Vreeswijk organiseerde op woensdagavond 7 maart een politieke avond voor inwoners van Vreeswijk en Nieuwegein om in debat te gaan met de politieke partijen. Alle 11 lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, waren aanwezig.

Politieke voornemens voor de komende 4 jaar die zijn uitgesproken door de aanwezige lijsttrekkers:

  • Wat goed is voor Vreeswijk is goed voor Nieuwegein,
  • Alle partijen willen af van precariobelasting voor niet commerciële evenementen,
  • City marketing plan met ondersteuning en financiën is ook voor alle wijken,
  • Geen grote ‘superstores’ aan de rand van de gemeente,
  • Betere kwaliteit voor alle groenstroken en parken in Nieuwegein,
  • Meer zonnepanelen op (bedrijfs)daken in Nieuwegein.

Na het plaatsen van extra stoelen omdat de opkomst hoger was dan verwacht, kon de avond beginnen. In totaal waren er ruim 125 bezoekers waarvan 2/3 uit Vreeswijk en de rest uit de overige wijken van Nieuwegein. Op het podium stonden de 11 lijsttrekkers, drie vrouwen en 8 mannen van de 7 landelijke partijen en van de 4 lokale partijen.

Debatleider Stefan Wijers heette iedereen welkom en was benieuwd naar wie er nu precies in de zaal zaten. Dit paste ook bij de doelstelling voor de avond namelijk zoveel mogelijk interactie met de zaal om de politiek dichter bij de burgers te brengen en verbinding te leggen tussen de partijen onderling i.p.v. het opzoeken van tegenstellingen. Zo vroeg hij wat typisch Nieuwegeins is en wat typisch Vreeswijks. De antwoorden uit de zaal waren respectievelijk voor Nieuwegein fietsen en zorgen voor elkaar en voor Vreeswijk dijken en wandelen. Ook bleek dat de meesten in de zaal al wisten wat ze gaan stemmen, er waren maar een paar zwevende kiezers. Ook was het opvallend dat 1/3 van de bezoekers de gemeentelijke kieswijzer had geraadpleegd. Vervolgens liet Stefan Wijers de lijstrekkers zich voorstellen, niet door over zichzelf te vertellen maar door juist over een andere lijstrekker die aanwezig was te vertellen. Dit leverde mooie inzichten op en je kon meteen zien waar het boterde en waar het schuurde tussen de lijsttrekkers.

Na het voorstelrondje volgde een korte quiz voor de zaal.  Er kon met behulp van gele en blauwe briefjes (de Vreeswijk vlag kleuren) gestemd worden welk antwoord goed was. De vragen gingen over wanneer kiesrecht werd ingevoerd, hoeveel percentage vrouwen in B&W, gemiddelde leeftijd in Nieuwegein en het aandeel hoogopgeleiden in de gemeente.

Na deze introductie kwam de eerste stelling aan bod namelijk meer winkels in Vreeswijk. Deze stelling werd ingeleid door Bas van Meegen van de Dagwinkel die zichtbaar aangeslagen vertelde dat hij net daarvoor aan zijn personeel had verteld dat de Dagwinkel failliet wordt verklaard. Belangrijke reden dat het slecht ging met zijn zaak is te weinig omzet door concurrentie van de grotere ketens. Het was na deze mededeling echt even stil in de zaal. Bas van Meegen verliet de zaal en Stefan Wijers  gaf het woord aan de lijstrekkers die ook onder de indruk waren van het zojuist ontvangen nieuws en hun respect uitspraken voor Bas van Meegen. In de discussie die volgde werd duidelijk dat het lastig is om te bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt als het gaat om het aantrekkelijker maken van winkelgebieden. De zaal gaf aan dat ze graag differentiatie willen in de winkels en winkels belangrijk vinden omdat deze de sociale verbondenheid kunnen faciliteren. Ook spraken sommige lijstrekkers uit dat het aan de bewoners is om zelf lokaal te kopen. Mogelijke oplossingen vanuit de politiek kunnen zijn: terugdringen van de komst van grote supermarkten aan de randgebieden, hulp bij citymarketing zodat de winkels ook echt onderscheidend kunnen zijn, creatieve ondernemers, meer samenwerking door ondernemers, gebieden beter bereikbaar maken en meer ruimte bieden in bestemmingsplan.

De tweede stelling luidde: organiseren van evenementen moet eenvoudiger worden. Deze stelling werd ingeleid door Koos Hofs van activiteitengroep Vreeswijk . Het ging daarbij om 2 dingen positieve grondhouding van de gemeente en om precariorechten. Hier waren de partijen het aardig eens met elkaar. Juist evenementen die door de inwoners worden geïnitieerd  moeten makkelijker te regelen zijn. Zoals een evenementenloket, geen precario voor non-profit, budget verdelen over de wijken, vrijwilligers  ook ambtelijk ondersteunen vanuit Stadshuis, evenementen op maat regelen en doorlopende vergunningen of startsubsidies afgeven. Vanuit de zaal kwam ook de opmerking dat mensen verdraagzamer moeten zijn waardoor evenementen makkelijker plaats kunnen vinden en een bewoner sprak zijn zorg uit dat geen Efteling moet worden.

Hierna was het pauze.

Na de pauze was er weer een korte quiz deze keer over aantal opritten, haalbaarheid elektrische bussen in 2025 en het parkeerluw maken van de Wierselaan. Hierna kon er  door het publiek gestemd worden welke stelling vervolgens behandeld zou worden. Men kon kiezen uit:  Vreeswijk XL wordt meest duurzame woonwijk in Nieuwegein, regel meer vluchtelingenopvang in Nieuwegein, alle bedrijfsdaken moeten met zonnepanelen worden bedekt, gelijk wijkbudget per inwoner of meer groen in Nieuwegein. De stellingen over zonnepanelen en meer groen kregen een kleine meerderheid van de stemmen.

René Kwant van Wijkplatform Vreeswijk leidde de stelling ‘alle bedrijfsdaken moeten met zonnepanelen worden bedekt’. Er zijn genoeg bedrijfspanden in Nieuwegein en hoe mooi zou het zijn als op die daken zonnepanelen komen. Tijdens het debat bleek dat de intentie er zeker is om dit te doen maar de manieren waarop verschilden nogal per partij. Waar de ene partij meer initiatief neerlegde bij de bewoners vond een andere partij juist dat de ondernemers wel een zetje konden krijgen. Vanuit de zaal kwam het geluid dat het flinke investeringen zijn voor bewoners en dat de gemeente met hun eigen gebouwen ook het  goede voorbeeld mag geven. De lijstrekkers gaan kijken wat ze lokaal kunnen betekenen omdat ook veel qua regelgeving bij juist de Rijksoverheid ligt. Andere oplossingen waren: bij aanbestedingen duurzaamheid meenemen, minder windmolens, nieuwe technologie inzetten, leningen verstrekken, prestatieafspraken maken en collectieven stimuleren

Laatste stelling van de avond die door de zaal werd gekozen luidde: ‘Meer groen in Nieuwegein.’ Deze stelling werd ook ingeleid door René Kwant die benadrukte dat groen voor de sociale ontwikkeling van kinderen belangrijk is en dat groen onder druk staat door woningbouw. Het belang van groen werd door alle partijen onderkend. Door de lijsttrekkers werd er nog  aangevuld namelijk: ‘Zorgen voor meer diversiteit, het groen wat er al is behouden’ (boom eruit dan een nieuwe voor terug). Ook werd er gesproken over: op wijkniveau oplossen, buitengebieden aanpakken, bomen behouden voor fijnstofreductie en zwerfafval aanpakken. Alle partijen waren het eens dat het huidige groen behouden moest worden maar wel met betere kwaliteit. Er kan weer wat geïnvesteerd worden.

Na deze stelling gaf Stefan Wijers alle lijsttrekkers 30 seconden de tijd om aan te geven waarom de mensen op hun partij moesten stemmen. Hij checkte daarna of mensen hun voorkeur nu aangepast hadden maar dit viel mee. Stefan bedankte de lijsttrekkers en riep iedereen op om in ieder geval te gaan stemmen op 21 maart.

Hierna was er gelegenheid tot doorpraten en werd er nog druk genetwerkt door alle partijen en gingen de bezoekers in gesprek met de lijsttrekkers.

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren