Financiële kaders begroting 2012 VRU

Beslispunten: 1. Kennis te nemen met het financiële kader voor de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU); 2. Het Dagelijks Bestuur van de VRU te vragen tijdig aan te geven indien de voorgestelde bezuinigingen gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten; 3. Het Dagelijks Bestuur van de VRU te berichten dat de gemeente een voorbehoud maakt m.b.t. de compensatie prijsstijgingen o.b.v. de gemeentelijke uitgangspunten van de begroting die nog niet door de gemeente zijn vastgesteld.
Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van de VRU heeft overeenstemming bereikt over het financieel kader bij de voorbereiding van de begroting 2012 van de VRU. Financieel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;1. De nullijn voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2011.2. Bezuiniging van 1,5% op de doeluitkering. Incidenteel bestemmen van de verhoging van de doeluitkering voor de implementatie van het informatiebeleidsplan.3. Indexering voor loon en prijs conform percentages uit circulaire gemeentefonds.De begroting 2012 en volgende jaren wordt gebaseerd op enerzijds het beleidsplan VRU 2012-2015 en anderzijds op de dienstverleningsovereenkomsten die voor 2012 per gemeente worden gesloten. Het financiële beleid in 2012 is in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2011 met dien verstande dat er vanuit de gemeenten verzocht wordt te anticiperen op de bezuinigingstaakstelling die zij opgelegd hebben gekregen.Na de verwerking van eventuele reacties, zal de kaderbrief als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de concept programmabegroting 2012. Deze wordt, na behandeling in het Dagelijks Bestuur, begin april 2011 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren