De openbrief van de D66 Nieuwegein

Aan:

Vereniging voor PCO Sealthiël

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein

Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs

Stichting Monton

Stichting Samenwerking Nieuwegein

Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Nieuwegein

Onderwerp: Open brief aan schoolbesturen basisonderwijs Nieuwegein: “ Vanuit de eigen verantwoordelijkheid als schoolbesturen komen tot samenwerkingscholen basisonderwijs in Nieuwegein”.

Geachte dames en heren,

Er zijn een drietal redenen op grond waarvan de fractie van D66 Nieuwegein u deze brief schrijft, namelijk:

1. de sluiting van rkbs. Vriezenwijk per 1 augustus 2002

2. het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Nieuwegein

3. de brief van het bovenschools management primair onderwijs d.d. 15 februari 2002

De centrale vraag van de fractie van D66 Nieuwegein aan de schoolbesturen is wanneer men haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de zorg voor basisonderwijs in de toekomst voor alle kinderen van alle denominaties (zuilen in d e spreektaal) in alle wijken van Nieuwegein.

In het begeleidend schrijven van het College van Burgemeester en Wethouders bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs(IHPO) wordt aangegeven dat een extra investering in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting alleen mogelijk is wanneer er sprake is van een adequate omvang en spreiding van de vestigingen voor basisonderwijs in de gemeente. De achterliggende gedachte is volgens het College van B & W dat de opbrengst van af te stoten locaties voor een deel zou kunnen voorzien in de extra investeringen die komen uit het spreidingsscenario, ofwel de kwaliteitsimpuls basisonderwijs.

In de brief van het gezamenlijk bovenschools management primair onderwijs aan de Nieuwegeinse raadsfracties betreffende het verzoek om medewerking aan de realisatie van ICT ruimte op Nieuwegeinse basisscholen geeft het bovenschools management aan dat de besprekingen over het IHPO tussen gemeente en schoolbesturen in goede en constructieve sfeer zijn verlopen en dat het jammer is dat ondanks de inzet en goede intenties van alle partijen het nu niet gelukt is om uit te komen op het zogenaamde scenario “ Spreiding en kwaliteitsimpuls basisonderwijs”.

Het gezamenlijk bovenschools management vraagt aan de raadsfracties toch

gelden ter beschikking te stellen voor het realiseren van een extra lokaal voor ICT – onderwijs boven de ruimte waarop een basisschool volgens de landelijke regelgeving recht heeft.

De fractie van D66 Nieuwegein concludeert dat ondanks het gegeven dat alle partijen vinden dat er op goede en constructieve wijze is overlegd de schoolbesturen onderling en het College van B&W niet tot overeenstemming zijn kunnen komen ten aanzien van de huisvesting van de scholen voor basisonderwijs in Nieuwegein, wetende dat daarmee het basisscenario van het IHPO het hoogst bereikbare was, waarmee de schoolbesturen het risico namen van de zogenaamde koude sanering van scholen of dislocaties van scholen. Met andere woorden: “Het verdwijnen van basisonderwijs van één bepaalde denominatie uit een wijk bij het ontbreken van het voldoende aantal leerlingen voor de betreffende school / dislocatie.

De fractie van D66 Nieuwegein is zeer verontrust over de ontstane situatie binnen het basisonderwijs in de gemeente Nieuwegein. Het meest recente schrijnende voorbeeld is het sluiten van rkbs. Vriezenwijk in de wijk Vreeswijk per 1 augustus 2002. D66 begrijpt dat het voor een individueel schoolbestuur op lange termijn te kostbaar kan worden een vestiging te handhaven. Voor de ouders van de huidige leerlingen en eventueel toekomstige leerlingen voor het katholiek basisonderwijs in de wijk Vreeswijk betekent het echter de kinderen te plaatsen op een school voor katholiek basisonderwijs in een aangrenzende wijk of de leerlingen over te plaatsen op pcbs Willem – Alexander, de enige overblijvende basisschool in de wijk. In de toekomst betekent dit dat in andere wijken in Nieuwegein hetzelfde zal gebeuren, maar misschien dat in de ene wijk een christelijke en in een andere wijk een openbare school of dislocatie zal verdwijnen. D66 is van mening dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen en het gemeentebestuur om er zorg voor te dragen dat basisonderwijs veilig bereikbaar is voor de kinderen in alle wijken in Nieuwegein, en dat voorkomen moet worden dat er onnodige verkeersbewegingen van ouders en kinderen plaats moet gaan vinden om het onderwijs van jouw specifieke denominatie te bezoeken.

Daarnaast vindt de fractie het onverantwoord nu financiën te moeten inzetten voor 19 basisscholen met 29 vestigingen, terwijl nu reeds duidelijk is dat het aantal vestigingen de komende jaren zal dalen.

Er is een oplossing voor bovenstaande problematiek, een oplossing die D66 al zeer lang bepleit, zowel landelijk als lokaal in Nieuwegein. D66 Nieuwegein kiest voor een evenredige spreiding van voorzieningen voor basisonderwijs over de wijken van Nieuwegein. De fractie van D66 is zich ervan bewust dat het op grond van het aantal leerlingen onmogelijk is of blijft voor iedere denominatie een school of vestiging in stand te houden in iedere wijk. Wel zal het mogelijk zijn in iedere wijk een samenwerkingsschool in stand te houden, waarbinnen het katholiek, het openbaar en het protestants – christelijk onderwijs samenwerken. Dit nu is van ontzettend groot belang voor de ouders van de Nieuwegeinse kinderen. Voor ouders is het belangrijk dat hun kinderen goed kwalitatief onderwijs krijgen, waarbij het daarnaast als waardevol wordt ervaren dat er aandacht wordt besteed aan de identiteit van waaruit het gezin leeft. Dit is goed vorm te geven binnen een samenwerkingsschool, waarbinnen elke denominatie aanwezig is en zorgdraagt voor de opvoedkundige aspecten daarbij passend en behorend. Daarbij is de fractie van D66 ervan overtuigd dat er veel overeenkomsten zijn in het uitgaan van waarden en normen voor het samenleven op school vanuit de diverse achtergronden, en dat het zeer verrijkend is om met elkaar te leven en te werken in de schoolgemeenschap.

Er zijn in de dagelijkse praktijk van het onderwijs zowel lokaal als landelijk naast de principiële keuze voor samenwerkingsscholen twee andere fundamentele redenen om de oprichting van samenwerkingsscholen serieus ter hand ter nemen:

1. samenwerkingsscholen hun bestaansrecht ruimschoots hebben bewezen. Er zijn in het land vele voorbeelden van oecumenische scholen, voorbeelden van openbare scholen die samengaan met bijzondere scholen (dit wordt nu ook wettelijk mogelijk gemaakt),etc.. Lokaal is er het voorbeeld van de Stichting Samenwerking Nieuwegein die de scholen voor speciaal basisonderwijs besturen.

2. op veel basisscholen voor bijzonder onderwijs worden leerlingen aangenomen die niet behoren tot de religie van de betreffende school , maar waarvan de ouders de identiteit van de school respecteren.

De fractie van D66 Nieuwegein vindt het triest dat de kinderen en de ouders van de kinderen van de Vriezenwijkschool nu de kinderen van de rekening zijn. Een aantal jaren geleden waren het de kinderen en de ouders van de openbare school in Vreeswijk. D66 wil en kan er niet in geloven dat het recht van de sterkste gaat heersen binnen het basisonderwijs in Nieuwegein. Er moet sprake zijn van goed kwalitatief basisonderwijs in elke wijk. Dit kan alleen wanneer een school een verantwoorde omvang heeft. Met de keuze voor samenwerkingsscholen kan dit worden gegarandeerd. Daarom doet D66 Nieuwegein een klemmend beroep op de schoolbesturen met elkaar serieus in overleg te treden om te komen tot het oprichten van samenwerkingsscholen in de wijken in onze gemeente Nieuwegein. D66 Nieuwegein doet ook een klemmend beroep op het College van Burgemeester en Wethouders om als lokale overheid het initiatief te nemen om de schoolbesturen op zeer korte termijn uit te nodigen om te spreken over het komen tot samenwerkingscholen voor basisonderwijs.

De fractie van D66 hoopt op korte termijn een reactie van de betrokken schoolbesturen, hun bovenschools management en het College van B&W te ontvangen. Veel belangrijker echter vinden we het opstarten van het daadwerkelijk overleg.

Hoogachtend,

P.J. Reusch

Fractievoorzitter D66 Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren