College B&W: ‘Keuzes voor een groene, duurzame en veilige stad’

Het college van B&W wil deze collegeperiode keuzes maken, die ertoe leiden dat Nieuwegein ook op de lange termijn leefbaar blijft en steeds een beetje mooier wordt. Dat is de kern van de begroting 2020-2023 die het college op 11 oktober naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De begroting is de financiële uitwerking van de Kadernota die de gemeenteraad in juli vaststelde.

Tegenvallende rijksbijdragen
Terwijl volgens het college van B&W belangrijke investeringen moeten worden gedaan in de stad, vallen de bijdragen vanuit het rijk lager uit dan begroot. Door deze tegenvallende ‘algemene uitkering’ heeft de begroting van de gemeente Nieuwegein voor 2020 een negatief saldo van ruim € 900.000. Voor de langere termijn is de begroting vooralsnog wel sluitend. De gemeente voldoet daarmee aan de eisen van de provincie.

Wethouder Hans Adriani (Financiën): “De bijdrage van de rijksoverheid is van oudsher de meest onzekere factor in de begroting van de gemeente. Maar de fors lagere rijksbijdragen waarmee we nu geconfronteerd worden, maakt het voor de gemeente heel ingewikkeld om noodzakelijke investeringen in de stad te blijven doen. Het college heeft een lastige puzzel moeten leggen. Door een beperkt tekort voor 2020 te begroten en nieuw beleid waar mogelijk uit te stellen, hoeft de gemeente vooralsnog niet fors te bezuinigen.”

Wethouder Hans Adriani

Investeren
De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd om Nieuwegein een groene, duurzame en veilige stad te laten zijn, waar huidige en volgende generaties graag in goede gezondheid wonen, werken en ondernemen. Het college wil deze investeringen de komende jaren zo veel mogelijk doorzetten en uitbouwen.

Het college stelt onder meer voor de komende jaren te blijven investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte in Nieuwegein. Dat gebeurt bijvoorbeeld via het programma Betere Buurten, waarin de gemeente hand in hand met actieve inwoners de openbare ruimte een flinke opknapbeurt geeft. In 2020 pakt de gemeente samen met bewoners de zesde buurt aan: Kerkveld en omgeving. Het college wil in 2020 bovendien de planvorming voor de eerste nieuwe scholen in Nieuwegein afronden.

Het college wil ook stevig investeren in de ontwikkeling van City. In 2020 starten de werkzaamheden voor de realisatie van het vernieuwde stationsgebied en op de hoek van de Herenstraat en Noordstedeweg start de bouw van koopwoningen. Voor het sociaal domein stelt het college voor om in te zetten op de verbetering van de toegang van voorzieningen, preventie en het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen.

Duurzaam financieel evenwicht
Het college wijst er in de begroting op dat er bij de plannen een aantal onzekerheden zijn. Zo leidt het verbod op het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de afvoer van PFAS-houdende grond ertoe dat er onduidelijkheid bestaat over de mate waarin de gemeente daadwerkelijk aan de slag kan met ruimtelijke plannen en grondwerkzaamheden. Daarbij komt de blijvende onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdrage.

Wethouder Financiën Hans Adriani: “Het college streeft naar een duurzaam financieel evenwicht, zodat er meer rust komt in de begroting en er tegelijkertijd meer zekerheid ontstaat over wat de gemeente in de stad kan investeren. Met een begroting die op langere termijn in evenwicht is, kan de gemeente namelijk blijven investeren in een prettige en leefbare stad voor inwoners en ondernemers. Dit vraagt behalve om financiële ook om inhoudelijke keuzes. In het voorjaar doet het college hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad.”

Samenwerken
Veel van de toekomstige opgaven vragen om samenwerking in de regio. Daarom is Nieuwegein de afgelopen periode intensiever gaan samenwerken met omliggende gemeentes, met als belangrijkste overkoepelend doel het ‘gezond stedelijk leven’ in de regio te versterken. Het college wil ook de komende periode volop blijven bijdragen aan deze vorm van samenwerking.

Samenwerken gebeurt niet alleen in de regio, maar ook in de stad zelf. Het college wil inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nadrukkelijk betrekken bij nieuwe projecten, waar mogelijk als gelijkwaardige gesprekspartners. Inwoners die zelf initiatieven voor verfraaiing van de eigen leefomgeving hebben, moeten wat het college betreft op warme steun van de gemeente kunnen rekenen.

Gemeenteraad aan zet
Behalve de Begroting stuurde het college ook de Najaarsnota naar de raad. Met de Najaarsnota presenteert het college een overzicht van de financiële stand van zaken in 2019. Op 30 oktober praat de gemeenteraad over de Begroting en de Najaarsnota. De raad stelt de stukken op 7 november definitief vast.

One thought on “College B&W: ‘Keuzes voor een groene, duurzame en veilige stad’

 1. john

  een groene stad??zeker alleen het centrum.
  de andere wijken staat het onkruid al bijna net zo hoog als de huizen.
  daar wordt dus geen geld aan uitgegeven ,zo begint de duurzaamheid.
  Het college wil inwoners(ons is nooit iets gevraagd),
  maatschappelijke organisaties en ondernemers nadrukkelijk betrekken bij nieuwe projecten,
  waar mogelijk als gelijkwaardige gesprekspartners.
  Inwoners die zelf initiatieven voor verfraaiing van de eigen leefomgeving hebben,
  moeten wat het college betreft op warme steun van de gemeente kunnen rekenen.
  daar kunnen wij dus absoluut niet op rekenen,gezien de hoogte van het onkruid ,
  ziet de gemeente deze wijken niet eens

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren