Katern

Coalitie laat mantelzorgers in onzekerheid

De Nieuwegeinse coalitiepartijen hebben donderdagavond 30 oktober een CDA/ChristenUnie-motie voor handhaving van het mantelzorgcompliment van 200 euro verworpen. Hierdoor is het voor mantelzorgers in Nieuwegein onzeker of ze met ingang van 2015 deze blijk van waardering nog zullen krijgen.

Het voorstel voor het jaarlijkse mantelzorgcompliment van 200 euro werd samen met oppositiepartijen VSP, ieders Belang en Stadspartij Núwegein ingediend. “Met alle veranderingen in de zorg voor kwetsbare inwoners worden mantelzorgers steeds belangrijker. Mantelzorgen doe je niet vrijwillig en vraagt veel van mensen. Daarom vinden we dat het jaarlijkse mantelzorgcompliment van 200 euro moet blijven”, aldus CDA-raadslid Gerben Horst. Helaas dachten de coalitiepartijen VVD, SP, D66, PvdA en GroenLinks hier iets anders over en verwierpen het voorstel van de oppositie.

Vinger aan de pols
Wel was er veel steun voor het initiatief van CDA en D66 met steun van GroenLinks en VSP voor maandelijkse rapportages aan de gemeenteraad als na 1 januari de gemeente verantwoordelijk wordt voor nieuwe taken in de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie/werk en inkomen. Het is de vraag of de gemeente volledig zicht heeft op alle hulp en ondersteuning die nodig is. Ook moet worden afgewacht of de gekorte budgetten die Nieuwegein vanuit het Rijk krijgt wel voldoende zijn. CDA-er Horst hierover: “We willen als Raad goed de vinger aan de pols houden. Dat geldt voor de vraag of inwoners de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben. Maar ook of we wel uitkomen met het geld dat er voor de decentralisaties is.” Het CDA/D66-voorstel vraagt om maandelijkse rapportages aan de raad die eens per kwartaal met het college worden besproken. Horst denkt dat hiermee tijdig kan worden bijgestuurd als er ergens misgaat.

Individuele voorzieningen
Het CDA is blij dat een overgrote meerderheid van de Raad hun voorstel voor inzet op individuele voorzieningen in de jeugdhulp heeft gesteund. De motie is samen met VSP en SP ingediend. Daarin werd benadrukt dat het aantal individuele voorzieningen (duurdere zorgtrajecten) niet bij voorbaat als uitzonderingen worden gezien, maar dat daar waar noodzakelijk deze zorg altijd zo snel mogelijk moet kunnen worden ingezet. “Het moet voor al onze inwoners klip en klaar zijn dat de gemeenteraad en het college het streven hebben om door preventie en het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen de noodzaak tot het inzetten van zwaardere, vaak langere en duurdere trajecten zo veel mogelijk wil voorkomen”, aldus CDA-raadslid Renée Blom. ”Dit is in het belang van iedereen. Snel de juiste hulp en zorg bieden voorkomt de toename van problemen en dus heel veel leed.” Omdat de gemeente straks aanzienlijk minder geld van het Rijk krijgt voor de zorg, zijn veel mensen bang dat de gemeente altijd eerst via goedkope oplossingen zal proberen hulp en zorg te bieden, ook daar waar dat niet wenselijk is. Volgens Blom heeft de gemeenteraad in de motie het college nadrukkelijk gevraag te kiezen voor goedkopere hulp en zorg waar het kan. Maar dat individuele zorg waar dat noodzakelijk is, het uitgangspunt moet zijn. Ook al is die veel duurder. Het college steunde die oproep van harte.

De Nieuwegeinse gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem de verordeningen voor de nieuwe WMO en Jeugdhulp vastgesteld. Een belangrijke stap op weg naar 1 januari 2015 als er veel taken vanuit het Rijk overgaan naar de gemeenten vanuit de AWBZ en Jeugdhulp.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk