Bijzondere bijstand en minimabeleid

Met de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari zijn een heel aantal gemeentelijke regelingen voor de minima niet meer toegestaan. Ook is er door het rijk een forse bezuiniging van € 670.000 doorgevoerd op het budget bijzondere bijstand. Het college stelt aan de raad voor om niet de hele bezuiniging door te voeren op het budget bijzondere bijstand. Het college doet tevens een aantal uitwerkingsvoorstellen aan de raad, waaronder:

handhaven van het huidige beleid omtrent de vaststelling van de draagkracht voor bijzondere bijstand

€ 150.000 structureel extra beschikbaar stellen uit de algemene middelen voor het budget bijzondere bijstand

€ 50.000 structureel extra beschikbaar stellen uit de algemene middelen voor de regeling categoriale bijstand voor mensen van 65 jaar en ouder

€ 15.000 structureel extra beschikbaar stellen uit de algemene middelen voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering.

Deze voorstellen leveren de gemeente een tekort op van € 217.000. De commissie Sociale omgeving en cultuur (SOC) bespreekt het voorstel op 10 december, de gemeenteraad behandelt het op 16 december 2003. Cliënten van de Sociale dienst krijgen van de gemeente binnenkort informatie over wat er al bekend is over de gevolgen van de invoering van de Wet werk en bijstand.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk