Bijdrage programmabegroting 2013

De eerste berichten over de programmabegroting in de kranten en begin deze week ook op twitter werden kwalificaties geuit als saai, niet echt verrassend, weinig vernieuwend, voorspelbaar en vergelijkbare bewoordingen. Net alsof het een recensie betrof van de nieuwste thriller.

Het zou eigenlijk wel vreemd voorkomen als er andere kwalificaties geuit waren. De programmabegroting is immers de resultante van de discussie die we voor de zomer als raad en college met elkaar hebben gevoerd over de kaders voor 2013. En iedereen krijgt gelijk die zegt dat het een summiere discussie was. Een discussie waar wat ons betreft nog veel aan te verbeteren valt. Die verbeteringen kunnen we tentoonspreiden bij de komende kadernota in het tweede kwartaal 2013. Op de volgende kadernota kom ik straks nog op terug. Dus de kwalificaties als saai en voorspelbaar beschouw ik als compliment aan het college voor een degelijke en deugdelijke begroting.

Veel onzekerheden
Overigens, ook wij vinden in de programmabegroting weinig spannends terug. Niet omdat de begroting niet goed zou zijn, maar de echt spannende zaken staan er niet in, kunnen er niet instaan, omdat we ze domweg nog niet weten. En dat baart ons grote zorgen.

Hoe pakt het vorige week gesloten regeerakkoord nu precies uit voor gemeenten? Op welke wijze worden de decentralisaties uitgevoerd? Dat gemeenten meer moeten doen met minder geld is al lang niets nieuws meer. Maar veel meer moeten gaan doen met veel minder geld dat is toch een ander verhaal. Lukt het, ondanks de nog steeds voortdurende crisis, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met de nieuwe regionale dienst ook daadwerkelijk aan een baan te helpen? Vermindert daardoor het aantal Nieuwegeiners dat afhankelijk is van een uitkering? Het spannendste van de programmabegroting 2013 zijn dus de zaken die er niet in staan, de onzekerheden die we in 2013 kunnen verwachten.

Meer zorgpunten
Naast de op ons af komende decentralisaties hebben we nog enkele andere punten van zorg:

 • De financiële positie van ons nieuwe stadstheater de Kom. Wij hebben in de fractie de voorzitter en de directeur van de Kom op bezoek gehad. Die schetsten een weinig rooskleurig beeld. Wij vragen nu ook van het college meer duidelijkheid over de financiële positie van de Kom.
 • De financiële positie van de bibliotheek, nu vooral onze oudere inwoners in zuid en noord verstoken dreigen te worden van de mogelijkheid dicht bij huis van bibliotheekfaciliteiten gebruik te kunnen maken. Gaat het college, samen met de bibliotheek, hierin acties ondernemen? Zo ja wat zijn die acties en wanneer kunnen we die verwachten?
 • De accentverschuiving in de activiteiten die MOvactor aan het maken lijkt te zijn. Wij constateren dat MOvactor steeds vaker, zie bijvoorbeeld de spinners, zich op het terrein van gezondheidszorg begeeft. Daar hebben we in beginsel geen probleem mee. Alleen het lijkt er op dat, en ik ben ook bewust voorzichtig in mijn formulering, dat hiermee het opbouwwerk en het jeugd- en jongerenwerk wat in de vergetelheid lijkt te raken. Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling met de opdracht die we als gemeente in het kader van de subsidieregeling aan MOvactor verstrekken?

  Kadernota 2014
  Over niet al te lange tijd is er meer duidelijkheid over de effecten van de regeringsplannen. Wij zouden om die reden met de voorjaarsnota 2013 en vooral met de kadernota 2014 met elkaar een zorgvuldige discussie willen voeren over het meerjarenperspectief. D66 vindt ook dat we daar de tijd voor moeten nemen en vraagt het presidium nu al om een dergelijke discussie tijdig en ruim in te plannen. En van het college verwachten we over enkele maanden een zo goed mogelijk onderbouwde voorzet voor die discussie. En die voorzet moet wat ons betreft niet alleen een financieel plaatje bevatten, maar ook een personeelsplaatje, waarin bijvoorbeeld de richting is aangegeven hoe we ons als gemeente voorbereiden op een nieuwe taak als jeugdzorg. Alleen op die manier kunnen we ons als gemeente goed voorbereiden op de toekomstige uitdagingen.

  Alternatieven in raadsvoorstellen
  Het voorlaatste onderwerp betreft de voorstellen die wij als raad voorgelegd krijgen. Daar kunnen wat D66 betreft nog vaker dan tot nu toe alternatieven geschetst worden. Er zijn bijna altijd andere wegen denkbaar die leiden tot het gewenste resultaat. We hebben daar in de afgelopen periode enkele voorzetten voor zien langskomen, maar het kan nog beter. We kunnen dan als raad met elkaar spreken over de verschillende alternatieven en de voorkeur van het college hierin. Dat komt de transparantie van besluitvorming ten goede. En dat past in een versterkt communicatietraject met de Nieuwegeinse inwoners en ondernemers, zoals we dat onlangs met de besluitvorming over participatienota in gang hebben gezet. Wij zullen hier in ieder geval alert op zijn.

  Voortgang collegeprogramma
  D66 Nieuwegein heeft het college gevraagd een stand van zaken te geven van alle voornemens uit het collegeprogramma. Uit een eerste globale lezing van dit overzicht blijkt, ruim anderhalf jaar voor afloop van deze raadsperiode dat circa 20 procent van de afspraken al is afgerond. Ruim 70 procent betreft continue werkzaamheden of is in uitvoering Van zo´n 10 procent lijken de afspraken nog niet te zijn opgepakt. En dit ondanks een aantal zaken die bij het opstellen van dit collegeprogramma niet voorzien waren en toch moesten worden uitgevoerd. Deze voortgang is een compliment waard.

 • Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

  Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


  Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!