Besluit bodemkwaliteit: vaststellen gebiedsspecifiek beleid

Samenvatting: Het conceptraadsvoorstel en de Nota bodembeheer hebben van 3 maart tot en met 13 april ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college heeft besloten de Nota Bodembeheer ongewijzigd aan de raad ter vaststelling voor te leggen. De Nota bodembeheer beschrijft het gebiedsspecifieke beleid waardoor vrij grondverzet tussen de gemeenten IJsselstein, Houten, Lopik en Nieuwegein mogelijk wordt. Dit vergroot de kans op een goede afstemming tussen vraag- en aanbod van grond en bespaart kosten.Beslispunten: Het raadsvoorstel `Besluit bodemkwaliteit: vaststellen gebiedsspecifiek beleid¿ voorleggen aan de Raad. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk