Begroting Nieuwegein op orde, samen de stad vernieuwen

Het college van B&W heeft een sluitende meerjarenbegroting en de Najaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting 2018-2021 geeft een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op lange termijn. Leidraad is het versterken van de kracht en de kwaliteit van Nieuwegein en haar bewoners. In 2018 worden de buurten Merwestein, de Sluyterslaan en Rijtuigenbuurt daadwerkelijk opgeknapt. De gemeente werkt door aan de uitvoering van het woningbouwprogramma voor een betaalbaar en duurzaam woningaanbod voor starters, stijgers en ouderen. Dat leidt in 2018 tot concrete projecten. De plannen voor vernieuwing van scholen en sportzalen in Doorslag en Vreeswijk hebben ook tot doel de stad en wijken toekomstbestendiger te maken. Samen met partners, professionals en bewoners werkt de gemeente met hulp en ondersteuning aan de versterking van de kracht van meer kwetsbare bewoners. Bewoners en ondernemers kunnen op 12 oktober tijdens de commissievergadering meepraten over de voorstellen in de begroting. De gemeenteraad stelt de begroting en Najaarsnota op 2 november vast.

‘De financiën van de gemeente maken investeringen mogelijk. We investeren in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van onze stad. Door samen te werken, maken we ambities waar en nog meer zichtbaar wat Nieuwegein te bieden heeft. Met de aantrekkende economie hebben we de wind mee, maar de leeftijd van onze stad stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. Daarbij zijn financiële effecten van veranderend kabinetsbeleid mogelijk. Het blijft daarom van belang om ook in de toekomst zorgvuldig met de bestedingen om te gaan’, aldus wethouder Johan Gadella van Financiën.

Toekomstbestendig aan de slag
In 2021 viert Nieuwegein haar 50-jarig bestaan. In het kader van citymarketing gaat Nieuwegein in 2018 de eerste concrete activiteiten zien. Samen met de stad gaat een citymarketeer aan de slag om Nieuwegein verder op de kaart te zetten als jonge, ondernemende stad met een rijke historie waar het prettig wonen is met het gemak van alle voorzieningen dichtbij. In 2018 werken partners in stichting Binnenstadsmanagement verder aan een bruisend City. De economische visie beschrijft hoe Nieuwegein haar werkgelegenheid wil behouden en nieuwe bedrijven wil aantrekken. Vanaf 2018 gaan ondernemers, scholen en de gemeente hier gezamenlijk de komende jaren invulling aan geven. Voor kwetsbare bewoners zet de gemeente zich met partners in om maatwerk te bieden in ondersteuning. We kijken naar wat mensen wél kunnen en bieden mensen met een arbeidsbeperking een werkplek die aansluit bij hun talenten en capaciteiten. Met het oog op volgende generaties streeft de gemeente ernaar om in 2040 klimaatneutraal te zijn. In aanloop naar de nieuwe Omgevingswet werkt de gemeente aan de optimale afstemming tussen verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur en op het stimuleren van duurzame projecten. Binnen de gemeentelijke organisatie is de toekomstbestendigheid van de bedrijfsvoering een speerpunt. In de komende jaren gaat de gemeente aan de slag met het verstevigen van haar ICT-dienstverlening.

Lage lasten
Wat zegt de begroting over belastingtarieven voor Nieuwegeiners in 2018? Nieuwegeinse bewoners betalen rond de 20% lagere lokale belastingtarieven dan het regionale en landelijke gemiddelde. In 2018 stijgt de OZB slechts met het inflatiepercentage van 1,9%.

Financiële situatie
De begroting sluit met een positief saldo. De economische groei en de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid zorgen voor een positief beeld. De verbeterde financiële positie van de gemeente is gevolg van de toename van de reserves (sociaal domein en Grondbedrijf) en een verlaging van risico’s. De reserve sociaal domein is de komende jaren nodig om investeringen in het kader van veranderingsprocessen te kunnen betalen en mogelijke risico’s op te vangen. Kijkend naar de financiële ontwikkelingen in het lopende jaar 2017 laat ook de Najaarsnota per saldo een positief resultaat zien. Het college stelt de gemeenteraad voor om het geld toe te voegen aan de algemene reserve.

Vervolg
Bewoners, bedrijven en verenigingen zijn op 12 oktober welkom tijdens de commissievergadering over de begroting en hebben de mogelijkheid om in te spreken. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier via griffie@nieuwegein.nl. Op 2 november vindt de publieke raadsvergadering plaats waar de gemeenteraad de begroting en Najaarsnota vaststelt.

One thought on “Begroting Nieuwegein op orde, samen de stad vernieuwen

  1. W. Estee

    Het inflatiepercentage volgens het CPB is in het voorjaar becijferd op 1,6% voor 2018 en inmiddels bijgesteld naar 1,3%. De gemeente heeft zeker een eigen inflatieberekening voor meer inkomsten. Afvalstoffen scheiden heeft uit kostenoogpunt ook geen nut meer; een stijging met 5% terwijl het scheiden van afval tot lagere kosten zou leiden. Al met al weet de gemeente de beloofde koopkrachtstijging voor 2018 keurig ongedaan te maken. Woningeigenaren krijgen uiteraard nog een leuke verhoging van de OZB voor de kiezen gezien de gestegen huizenprijzen. Gemeentelijke (vrijwel altijd stijgende) lasten worden trouwens niet eens meegenomen in de koopkrachtberekingen van het kabinet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren