Baggerplan tertiaire watergangen 2014-2028

Nieuwegein beschikt nog niet over een meerjarenplan voor het baggeren van haar tertiaire watergangen. Momenteel wordt op ad hoc basis gebaggerd. Dit is echter niet meer toereikend om een goede invulling te geven aan de zorgplicht voor afvloeiend hemelwater. In het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 – 2018 (raadsbesluit 2013-409) is opgenomen dat in het kader van de zorgplicht voor het afvloeiend hemelwater een baggerplan inclusief benodigde financiële middelen opgesteld zal worden. Met het onderliggende plan kunnen we invulling geven aan de genoemde zorgplicht. Dit plan draagt bij om Nieuwegein toekomstbestendig te maken tegen eventuele wateroverlast als gevolg van de klimaat-verandering.

Beslispunten:
– Instemmen met het Baggerplan tertiaire watergangen, planperiode 2014-2028 en dit ter vaststelling voorleggen aan de Raad.
– Financiele consequenties verwerken in de begrotingswijziging bij het tarievenvoorstel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren