Armoedebeleid 2015 – 2018

Het college heeft ingestemd met het Beleidsplan Armoedebeleid 2015 – 2018 en dit plan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het doel van armoedebeleid is dat alle inwoners van Nieuwegein, ook mensen met een laag inkomen, meedoen aan de samenleving. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente de komende jaren onder andere meer inzetten op preventie en vroegsignalering.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe stadspas die mensen met een laag inkomen eenvoudig toegang biedt tot de minima-regelingen en hen de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan sport en cultuur. Het beleidsplan treedt in werking per 1 januari 2015. De gemeente is per 1 januari 2015 niet meer bevoegd om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Het college heeft de raad daarom voorgesteld de Regeling categoriale bijzondere bijstand voor 65 jaar en ouder en de Regeling chronisch zieken en gehandicapten in te trekken.

De individuele bijzondere bijstand blijft voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wel beschikbaar. Tenslotte heeft het college de raad voorgesteld om de Verordening participatie kinderen van ouders met een laag inkomen vast te stellen. Deze verordening vervangt de Verordening participatie schoolgaande kinderen. In de verordening is vastgelegd welke maatregelen de gemeente hanteert om de maatschappelijke participatie van kinderen van ouders met een laag inkomen te bevorderen.

Beslispunten:
1. In te stemmen met het beleidsplan Armoedebeleid 2015 – 2018
2. Het beleidsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. De raad voor te stellen het Intrekkingsbesluit categoriale minimaregelingen vast te stellen.
4. De raad voor te stellen het Integraal plan van aanpak Armoedebestrijding in Nieuwegein 2008 per 1 januari 2015 in te trekken.
5. De raad voor te stellen de Verordening participatie kinderen van ouders met een laag inkomen vast te stellen.
6. In te stemmen met de voorgestelde reactie op het advies van de Wmo-raad Nieuwegein over het beleidsplan Armoedebeleid 2015 -2018. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren