De Digitale Stad Nieuwegein

Muskusrat geheel bestreden in Nieuwegein

Afgelopen jaar zijn er in totaal 18.280 muskusratten gevangen in de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat is een stijging van 16%. Dit blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. Landelijk gezien is er juist een daling in het aantal vangsten. De muskusrattenpopulatie neemt verder af en daardoor vangen de waterschappen minder muskusratten. In Nieuwegein is de muskusrat nagenoeg bestreden.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat onze redactie weten: ‘Ook in de gemeente Nieuwegein bestrijden we muskusratten. In het gebied van De Stichtse Rijnlanden worden de meeste muskusratten gevangen in de veenweidegebieden; dus rondom Kockengen/ richting de Nieuwkoopse Plassen. En minder in het verstedelijkt gebied. De bestrijder, die Nieuwegein onder zijn hoede heeft, heeft vorig jaar niets gevangen in Nieuwegein. Wel een paar aan de andere kant van de A27, richting Tull en ’t Waal.’

Over het algemeen komt de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle en is er een landelijke daling in het aantal vangsten. In 2019 zaten er nog een paar muskusratten op het industrieterrein, bij de Achterweg in Nieuwegein maar die zijn weggevangen en het is daar nu ‘schoon.’

Ook in het beheergebied van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland, dat muskusratten bestrijdt namens zes waterschappen, zijn er gebieden waar minder muskusratten zijn. Er zijn in 2020 in totaal 18.280 muskusratten gevangen. In 2019 waren dat er 15.773.

Regionale verschillen in aantal vangsten
De meeste muskusratten werden gevangen in het gebied van de waterschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard. In die gebieden werden dan ook de meeste uren ingezet. De komende jaren is er een slag te maken om op het landelijke niveau te komen. De doelstelling is om de muskusrat in 10 à 15 jaar terug naar de landsgrens te dringen. Om dit te realiseren wordt er continu gezocht naar verbeteringen in de aanpak, waarvoor in 2020 al stappen zijn gezet. Zo wordt er meer groepsmatig gewerkt, wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestrijding en worden innovaties ingezet als speuren met behulp van watermonsters op environmental-DNA en speuren met drones met warmtebeeldcamera’s. Ook medewerking van de inwoners kan het werk vergemakkelijken. Zij kunnen het hier melden als ze een muskusrat zien: Muskusrattenbestrijding in Nederland.

Schade aan dijken en bedreiging biodiversiteit
Muskusratten komen van nature niet voor in Nederland en hebben geen natuurlijke vijanden, ze zijn hier door menselijk handelen beland. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers; ze graven holen en gangen in dijken. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. De muskusrat is een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en kunnen inheemse diersoorten verdringen zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet.