Katern

Lezing door de Volksuniversiteit

Lezing door de Volksuniversiteit
Komend voorjaar staat Museum Boijmans Van Beuningen volledig in het teken van het surrealisme. Het museum laat – in samenwerking met gerenommeerde musea in Edinburgh en Hamburg – de passie en belevingswereld zien van kunstenaars als Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte en Joan Miró, alsmede hun verdraaiingen van de dagelijkse werkelijkheid. Voorafgaand aan deze tentoonstelling geeft Lisette le Blanc... Lees meer

Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Werk en Inkomen Lekstroom

De SP heeft in 2013, naar aanleiding van klachten van klanten, een onderzoek gedaan naar de bejegening van klanten door medewerkers van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Dit onderzoek resulteerde in oktober 2013 in een rapport waarin de knelpunten zijn benoemd en tien verbeterpunten zijn geformuleerd. WIL heeft het onderzoek aangegrepen om in 2014 de dienstverlening te verbeteren. Kort daarna... Lees meer

Verstrekking incidentele productsubsidie Voedselbank Nieuwegein

Op 26 november ji. heeft wethouder M. Stekelenburg een brief van de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein ontvangen aangaande een donatieaanvraag voor een bestelauto met koeling. In deze brief wordt door het bestuur van de Voedselbank uiteen gezet dat de huidige bestelauto vervangen moet worden. Bovendien heeft de huidige bestelauto geen koeling, waardoor deze niet geschikt is om voedselpakketten te transporteren tussen leveranciers... Lees meer

Verordening Individuele Inkomenstoeslag WIL

Per 1 januari 2015 wordt de langdurigheidstoeslag vervangen door een individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is gericht op mensen die minimaal 3 jaar moeten rondkomen van een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum en geen zicht hebben op inkomensverbetering. De voorwaarden waaronder de individuele inkomenstoeslag wordt verstrekt zijn vastgelegd in de Verordening Individuele Inkomenstoeslag WIL. Het college heeft... Lees meer

Subsidie bibliotheekwerk SBN 2015

Het college is akkoord gegaan met het verlenen van een subsidie aan SBN voor het bibliotheekwerk 2015 van € 1.349.836,-. Een deel van de subsidie ten bedrage van 76.705,- is geweigerd. De motivering van deze weigering kent twee redenen. De bibliotheek heeft in zijn subsidieaanvraag rekening gehouden met een indexering. Een verleende subsidie wordt volgens het Besluit verdeelregels productsubsidies Nieuwegein... Lees meer

Armoedebeleid 2015 – 2018

Het college heeft ingestemd met het Beleidsplan Armoedebeleid 2015 - 2018 en dit plan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het doel van armoedebeleid is dat alle inwoners van Nieuwegein, ook mensen met een laag inkomen, meedoen aan de samenleving. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente de komende jaren onder andere meer inzetten op preventie en vroegsignalering. Daarnaast... Lees meer

Afstemmingsverordeningen Participatiewet en IOAW-IOAZ Werk en Inkomen Lekstroom

In een 'Afstemmingsverordening' wordt beschreven welke maatregelen Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zal treffen als een bijstandsgerechtigde zijn verplichtingen niet of in onvoldoende mate nakomt of zich laakbaar gedraagt. De maatregelen zijn voornamelijk financieel van aard: er wordt beschreven met welk percentage de uitkering wordt verlaagd en gedurende welke termijn. Beslispunten: 1. In te stemmen met de Afstemmingsverordening Participatiewet Werk... Lees meer

Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten 2014

Op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER) konden chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking komen voor verschillende compensatieregelingen van het Rijk die tegemoetkomen in de meerkosten als gevolg van een chronisch ziekte of handicap. Per 15 juli 2014 zijn de Wtcg en CERafgeschaft. Dit betekent dat de CER in... Lees meer

‘Foto van de week’

Tijdens zijn omzwervingen door en om Nieuwegein heeft de Nieuwegeiner Arend Bloemink (1946) vrijwel altijd zijn camera bij zich. Zijn camera is als het ware een verlengstuk van zijn ogen. Een veelgebruikt verlengstuk. Hij fotografeert dat wat hem opvalt. Soms is dat iets bijzonders. Soms is dat iets alledaags. Soms fotografeert hij een evenement in Nieuwegein (wielerrondes, openingen, activiteiten van... Lees meer

Dienstregeling lijn 74

Samenvatting: Het college van B&W van Nieuwegein is onaangenaam verrast door een niet aangekondigde verslechtering van de dienstregeling van lijn 74. Deze lijn blijkt sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling in de daluren nog maar 2 keer per uur te rijden tussen Nieuwegein Stadscentrum en Vianen. Het college heeft besloten een brief naar het Bestuur Regio Utrecht, de opdrachtgever... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren